Prekladateľské stredisko funguje na základe rámcových zmlúv, ktorých podstatou je dynamický systém určovania poradia. V niektorých prípadoch, na ktoré sa nevzťahuje verejná súťaž, sa uplatňujú osobitné zmluvy.

Stredisko vykonáva kontrolu kvality všetkých prác, ktoré dodali jeho zhotovitelia. Každú zákazku revidujú interní prekladatelia strediska a hodnotia jej kvalitu s použitím štandardného hodnotiaceho hárku. Ak sa kvalita externe vyhotovenej zákazky vyhodnotí ako výnimočne vysoká (+1) alebo neprijateľne nízka (-1), hodnotenie sa postúpi hodnotiacemu výboru strediska zloženého z nezávislých členov z rôznych odborov. Ak výbor potvrdí toto hodnotenie, pôvodne udelený počet bodov sa zvýši resp. zníži o určitý počet bodov (vymedzený v rámcovej zmluve) a zhotoviteľ sa podľa toho môže posunúť smerom nahor alebo nahor v poradí. Ak sa kvalita externe zadanej zákazky vyhodnotí ako prijateľná (0), t. j. odovzdaná práca je na očakávanej úrovni požadovanej od profesionálneho lingvistu, poradie zhotoviteľa sa nezmení. Tento postup zaisťuje, že poradie zhotoviteľov vyjadruje aktuálnu kvalitu služieb poskytovaných počas celého trvania zmluvného vzťahu. Aj kvalita externe zadávaných zákaziek vyhotovených na základe osobitných zmlúv sa kontroluje podľa toho istého postupu, ale s vylúčením systému dynamického určovania poradia, ktoré sa uplatňuje len na rámcové zmluvy uzavreté medzi strediskom a zhotoviteľmi. Systém dynamického určovania poradia je jednou zo silných stránok modelu zabezpečovania kvality strediska. Umožňuje stredisku veľmi rýchlo reagovať a pomáha mu dôsledne zabezpečovať dlhodobú dobrú kvalitu.