Aktuálne výzvy na predkladanie ponúk

Momentálne nie je žiadna výzva na predkladanie ponúk.

Prekladateľské stredisko pravidelne organizuje výzvy na predkladanie ponúk a zúčastňuje sa na medziinštitucionálnych výzvach v rôznych odboroch.

V súlade so zakladajúcim nariadením, nariadením Rady (ES) č. 2965/94, je stredisko právny subjekt a môže vstupovať do zmluvných vzťahov s externými poskytovateľmi služieb.

Uzatvorenie zmluvy je možné len po úspešnom absolvovaní prísneho postupu verejného obstarávania v súlade s pravidlami verejného obstarávania EÚ.

Ak má poskytovateľ externých služieb záujem reagovať výzvu strediska, predloží príslušnú ponuku.

Všetky informácie potrebné na predloženie ponuky sú uvedené buď vo výzvach uverejnených v Úradnom vestníku Európskej únie, alebo na tejto stránke.

Upozorňujeme, že webové sídlo strediska by sa nemalo považovať za náhradu úradného zverejnenia výzvy na predkladanie ponúk na portáli TED (Tenders Electronic Daily), ktoré je internetovou verziou Dodatku k Úradnému vestníku EÚ špecializovanou na európske verejné obstarávanie.

Stredisko preto nepreberá žiadnu zodpovednosť ani záruku za obsah na webovom sídle.

Zoznam prebiehajúcich verejných súťaží (ak také sú) je uvedený ďalej.

Dokumentácia