Administratívny odbor poskytuje administratívnu a technickú podporu v oblastiach ľudských zdrojov, rozpočtového a strategického plánovania, právnych vecí, verejného obstarávania, účtovníctva, vybavenia a bezpečnosti.

Účtovník

Účtovník je vymenovaný správnou radou a pri plnení svojich povinností je nezávislý. Účtovník a jeho tím sú zodpovední za spravovanie príjmov, výdavkov a účtov v súlade s príslušnými pravidlami a predpismi. Účtovník zodpovedá za správu pokladnice a fakturovanie súvisiace s činnosťami strediska. Pri plnení týchto úloh účtovník úzko spolupracuje s Európskou komisiou, Európskym dvorom audítorov a s externými audítormi.

Oddelenie pre rozpočtové a strategické plánovanie

Oddelenie pre rozpočtové a strategické plánovanie zabezpečuje riadne fungovanie finančného hospodárenia strediska a dodržiavanie uplatniteľných pravidiel a predpisov. Koordinuje zostavovanie a kontrolu rozpočtu strediska a udržiava úzky styk s klientmi strediska pri zapracovaní ich rozpočtových prognóz do rozpočtových príjmov strediska.

Ďalšou dôležitou úlohou je overovanie finančných transakcií ex ante a ex post.

Oddelenie koordinuje prípravu a uskutočňovanie viacročnej stratégie a viacročných pracovných programov strediska. Pomáha tiež pri príprave výročnej správy o činnosti. Navyše koordinuje a monitoruje realizáciu riadenia rizík a vnútornej kontroly.

Právne oddelenie

Právne oddelenie sa zaoberá právnymi otázkami, ktoré sa môžu objaviť počas činnosti prekladateľského strediska. Zastupuje stredisko v prípade sporov.

Oddelenie zodpovedá za návrh a správu dohôd medzi strediskom a jeho zákazníkmi. Rieši tiež všetky zmluvné záležitosti v styku strediska s dodávateľmi a poskytovateľmi služieb a koná ako právny poradca riaditeľstva strediska.

Na zabezpečenie prekladov v celom rade oblastí stredisko zostavuje a neustále aktualizuje zoznamy externých poskytovateľov jazykových služieb, ktorí sa špecializujú v oblastiach činnosti zákazníkov strediska. Ich výber sa robí na základe verejných výziev na predkladanie ponúk, ktoré organizuje toto oddelenie.

Skupina pre vybavenie a bezpečnosť

Skupina pre vybavenie a bezpečnosť zabezpečuje primeranú ochranu zamestnancov, údajov, budov a zariadení strediska a dodržiavanie predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia. Skupina spravuje hnuteľný aj nehnuteľný majetok a zodpovedá za koordinovanie kontinuity činností v prípade významného prerušenia činnosti strediska. Skupina okrem toho podporuje v stredisku ekologické opatrenia a zvyšuje informovanosť zamestnancov o nakladaní s odpadom.

Oddelenie ľudských zdrojov

Oddelenie ľudských zdrojov vypracúva, koordinuje a uplatňuje politiky v oblasti ľudských zdrojov a poskytuje riaditeľstvu a zamestnancom strediska poradenstvo a usmernenia vo veciach ľudských zdrojov. Jeho úloha súvisí najmä s výberom, prijímaním a kariérnym rozvojom zamestnancov a stážistov (odborná príprava, rozvíjanie zručností, hodnotenie a povyšovanie). Oddelenie má na starosti aj rozpočtové a finančné záležitosti súvisiace s výdavkami na zamestnancov.