Descoperiți gama noastră de servicii

Clienții Centrului de Traduceri se găsesc în toată Europa și sunt specializați în domenii precum educația, ocuparea forței de muncă, cultura, transporturile, cercetarea și inovarea, afacerile sociale, mediul, energia, chimia, drepturile de proprietate, științele juridice, bugetul și finanțele, politica externă și de securitate, cooperarea polițienească și judiciară, sănătatea publică și protecția consumatorilor. Centrul furnizează servicii lingvistice în cele 24 de limbi oficiale ale Uniunii Europene și, la cerere, în limbi din afara UE. În mod specific, Centrul oferă serviciile prezentate în continuare.

Traducere

Traducerea este redarea sensului din limba sursă în limba țintă pentru a produce un text care este în conformitate cu regulile gramaticale ale limbii țintă și care respectă instrucțiunile primite odată cu alocarea proiectului de traducere. „Limba sursă” este limba în care este scris textul original (denumit și „text sursă”), iar „limba țintă” este cea în care se traduce textul sursă.

Redactarea textelor sursă

Redactarea înseamnă verificarea lingvistică a unui text, pentru a asigura respectarea regulilor gramaticale, de punctuație și de ortografie ale limbii sursă. Redactorul este cel care corectează greșelile de gramatică, de punctuație și de ortografie. În cazul în care redactorul consideră că ar putea fi îmbunătățită calitatea lingvistică a textului, în ceea ce privește claritatea și inteligibilitatea, acesta va adăuga un comentariu la textul în cauză, făcând o sugestie de îmbunătățire. Nu este datoria redactorului să depisteze sau să corecteze erorile sau problemele legate de conținutul textului. Totuși, în cazul în care redactorul depistează posibile probleme legate de conținut, acesta le va evidenția în cadrul textului. Rămâne la latitudinea clientului să evalueze pertinența tuturor comentariilor și să ia măsurile corespunzătoare. Redactorul nu va corecta deficiențele care țin de formatul sau de așezarea în pagină a textului.

Consultanță lingvistică

Consultanța lingvistică constă în analiza nevoilor lingvistice ale clientului, cu scopul elaborării unor soluții care să optimizeze procesul de traducere. Aceasta poate include asistență în redactarea documentelor sau analiza fluxurilor de lucru ale documentelor sau proiecte speciale. Volumul de muncă care se alocă acestui tip de serviciu depinde în mare măsură de complexitatea fiecărui caz în parte.


Terminologie

Activitățile de terminologie constau în crearea de glosare complete, cuprinzând termeni sursă și țintă, definiții, referințe cu privire la sursă și la context, comentarii etc.

Subtitrare

Subtitrarea este reprezentarea textuală a limbii vorbite pe un material video, într-un mod care să permită redarea textului pe ecran. Serviciul poate include „timpi de apariție”, adică sincronizarea subtitlurilor cu materialul video. Pot fi furnizate subtitrări fie doar în limba sursă a materialului video, fie într-o altă limbă sau în mai multe limbi, împreună cu codurile temporale care indică momentul exact la care trebuie afișat un subtitlu și cât timp trebuie să fie vizibil pe ecran.

Liste de termeni

Acest serviciu cuprinde traducerea unor liste simple de termeni (cuvinte sau expresii, de obicei substantive sau locuțiuni substantivale), fără indicarea definiției, a sursei, a contextului și fără comentarii etc.


Transcriere

Transcrierea constă în convertirea unui fișier audio și/sau video într-un text scris de înaltă calitate. Acest lucru se realizează prin intermediul unor tehnologii de transcriere a limbii vorbite, textul brut obținut fiind post-editat. Textele scrise pot include repere temporale și identificarea vorbitorului.

Controale de calitate ex-post

Controlul calității ex-post (EPQC) constă în revizuirea și evaluarea periodică a unui eșantion definit de traduceri în materie de mărci ale EU, efectuate de Centru pentru EUIPO (Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală), în raport cu o serie de parametri conveniți.

Revizia listelor de termeni

Verificarea unei liste bilingve de termeni, din punctul de vedere al adecvării la scopul convenit, prin compararea termenilor sursă cu termenii țintă și prin efectuarea de corecturi, dacă este necesar. Totuși, în cazul în care pe parcursul reviziei traducătorul intern ajunge la concluzia că lista de termeni de revizuit trebuie reformulată în mod substanțial, Centrul poate să refuze efectuarea reviziei și să recomande clientului să înainteze o solicitare de traducere a listei de termeni.


Revizia traducerilor

Revizie înseamnă verificarea unei traduceri din punctul de vedere al adecvării la scopul convenit, prin compararea textelor sursă și țintă și prin efectuarea de corecturi, dacă este necesar. Centrul oferă servicii de revizie a documentelor traduse. Totuși, în cazul în care pe parcursul reviziei traducătorul intern consideră că textul de revizuit trebuie reformulat în mod substanțial, Centrul poate să refuze efectuarea reviziei și să recomande clientului să înainteze o solicitare de traducere, în locul celei de modificare.

Modificarea traducerilor

Modificarea se referă la introducerea unor modificări într-un text tradus în prealabil. Atunci când solicită o modificare, clientul trebuie să prezinte un document care să indice toate modificările aduse textului anterior, inclusiv adăugirile și eliminările, precum și versiunea lingvistică anterioară (versiunile lingvistice anterioare) a (ale) documentului (documentelor) care urmează să fie modificat (modificate). Traducătorii din cadrul Centrului modifică traducerile în conformitate cu modificările aduse originalului.

Traducerea mărcilor UE, a cererilor depuse în temeiul PM și a DMIC

Traducerea mărcilor Uniunii Europene (mărci UE), a cererilor depuse în temeiul Protocolului de la Madrid (PM) și a desenelor și modelelor comunitare înregistrate (DMIC) se referă la traducerea de texte tehnice standardizate în domeniul proprietății industriale/intelectuale, care constau în liste de produse și servicii bazate, în sens larg, pe Clasificarea internațională a produselor și serviciilor pentru înregistrarea mărcilor (Clasificarea de la Nisa) utilizată de OMPI (Organizația Mondială a Proprietății Intelectuale) sau pe Aranjamentul de la Locarno privind clasificarea internațională a desenelor și modelelor industriale (Clasificarea de la Locarno), utilizat de OMPI.