Image
Ildikó Horváth
Ildikó Horváth, directoarea Centrului de Traduceri din februarie 2022

Directorul Centrului de Traduceri este reprezentantul legal al agenției și răspunde în fața Consiliului de administrație al Centrului. Directorul se ocupă de conducerea și administrarea Centrului și are următoarele responsabilități principale:

  • elaborarea și executarea programului de activitate, a bugetului și a deciziilor adoptate de Consiliul de administrație;
  • îndeplinirea atribuțiilor care îi revin Centrului;
  • activitățile administrative curente;
  • chestiunile legate de personal.

Directorul este asistat de personalul Centrului din diversele departamente și secții, după cum se vede în organigramă.

Directorul răspunde direct de secția Contabilitate, de responsabilul local cu securitatea informatică (LISO) și de secția Relații externe și comunicare.

Secția Contabilitate

Contabilul Centrului este numit de Consiliul de administrație și este independent în exercitarea atribuțiilor sale. Contabilul și echipa sa răspund de gestionarea veniturilor, a cheltuielilor și a conturilor în conformitate cu normele și reglementările din domeniu. Contabilul este însărcinat cu gestiunea trezoreriei și cu facturările legate de activitățile Centrului. În îndeplinirea acestor sarcini, contabilul colaborează îndeaproape cu Comisia Europeană, cu Curtea de Conturi Europeană și cu auditorii externi.

Responsabilul local cu securitatea informatică

Sarcina responsabilului local cu securitatea informatică este de a asigura compatibilitatea sistemelor informatice ale Centrului cu standardele relevante de securitate.

Responsabil cu administrarea riscurilor și coordonarea controlului intern (ORMICC)

ORMICC răspunde de dezvoltarea și punerea în aplicare a strategiei de control intern. ORMICC organizează autoevaluarea cadrului de control intern al Centrului și oferă consultanță cu privire la administrarea riscurilor, asigurându-se că riscurile sunt identificate permanent și gestionate corespunzător.

Secția Relații externe și comunicare

Secția Relații externe și comunicare asigură legătura cu clienții Centrului în scopul de a identifica nevoile acestora și de a le evalua gradul de satisfacție. Aceasta se realizează prin vizite la clienți și prin sondaje periodice în rândul acestora.

În colaborare cu clienții, secția organizează sesiuni de formare, ateliere și prezentări destinate traducătorilor Centrului, în vederea extinderii cunoștințelor acestora despre domeniile de activitate și procedurile extrem de specializate ale clienților. În mod similar, secția organizează și prezentări prin care clienții să poată înțelege mai bine rolul și serviciile Centrului.

Secția se ocupă și de comunicarea la nivel intern și extern: difuzează informații și noutăți pe site-ul intranet și extranet al Centrului, pe canalele de comunicare socială și pe portalul pentru clienți. Secția pregătește și coordonează publicații specifice, de exemplu raportul „Highlights of the year” (Cele mai importante realizări ale anului), precum și o serie de broșuri și buletine informative. De asemenea, organizează diverse evenimente de promovare a multilingvismului.

CV-ul directorului

Declarația de interese a directorului