Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej oferuje staże dla obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej oraz dla obywateli krajów kandydujących, którzy chcą zdobyć doświadczenie ogólnie w zakresie działalności UE, a w szczególności w zakresie prac Centrum Tłumaczeń.  

Jak długo trwa staż? 

Staże trwają co najmniej trzy miesiące, jednak nie dłużej niż dwanaście miesięcy.

Kryteria kwalifikowalności

W momencie ubiegania się o staż kandydaci muszą spełniać następujące wymagania: 

  • kwalifikacje akademickie: ukończyli z wynikiem pozytywnym co najmniej trzyletnie studia wyższe (studia uniwersyteckie) lub uzyskali równoważne wykształcenie poświadczone dyplomem lub odpowiednim świadectwem urzędowym; 
  • umiejętności językowe: posiadają biegłą znajomość jednego z języków urzędowych Unii Europejskiej (poziom C1 według europejskiego systemu opisu kształcenia językowego) oraz zadowalającą znajomość innego języka UE w zakresie niezbędnym do wykonywania obowiązków (poziom B2 według europejskiego systemu opisu kształcenia językowego). Kandydaci z krajów kandydujących muszą posiadać zadowalającą znajomość (poziom B2) jednego z języków roboczych Centrum Tłumaczeń (tj. francuskiego lub angielskiego). 

Procedura wyboru

Centrum Tłumaczeń publikuje na swojej stronie internetowej zaproszenie do składania wniosków o staż i zaprasza kandydatów do złożenia wniosku przed upływem wyznaczonego terminu. 

Wcześniej Centrum Tłumaczeń podejmuje decyzję o liczbie oferowanych staży, w zależności od możliwości budżetowych i zdolności poszczególnych działów do przyjęcia stażystów. 

Stypendia dla stażystów

Stażyści otrzymują miesięczne stypendium w wysokości 25% podstawowego miesięcznego wynagrodzenia pracownika tymczasowego w grupie zaszeregowania AD5, stopień 4, obowiązujące od daty rozpoczęcia stażu. 

Więcej informacji można znaleźć w decyzji administracyjnej Centrum Tłumaczeń w sprawie staży:decyzja administracyjna/DA_012022.