Informacje na tej stronie internetowej podlegają klauzuli o wyłączeniu odpowiedzialności, oświadczeniu o prawach autorskich i przepisom odnoszącym się do ochrony danych osobowych.

Klauzula o wyłączeniu odpowiedzialności

Celem strony internetowej Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej jest zwiększenie bezpłatnego dostępu publicznego do informacji o Centrum i jego działalności.  Naszym celem jest jak najszybsze udostępnienie aktualnych i precyzyjnych informacji. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek błędów staramy się wprowadzić potrzebne poprawki.

Centrum Tłumaczeń nie ponosi jednak żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do informacji znajdujących się na tej stronie internetowej.

Informacje te:

  • są wyłącznie ogólne i nie odnoszą się do konkretnej sytuacji, w której znajdują się dana osoba lub podmiot;
  • niekoniecznie są kompletne, wyczerpujące, dokładne lub aktualne;
  • czasami odwołują się do zewnętrznych stron internetowych, nad którymi Centrum Tłumaczeń nie ma żadnej kontroli i za które nie ponosi żadnej odpowiedzialności;
  • nie są poradami ani w sprawach zawodowych, ani prawnych (jeżeli istnieje potrzeba określonej porady, prosimy zasięgnąć jej u właściwego wykwalifikowanego doradcy).

Należy podkreślić, że nie możemy zagwarantować, iż tekst dokumentu udostępnionego on-line jest identyczny z oficjalnie przyjętą wersją. Dlatego też za wiążące prawnie uważa się prawodawstwo Unii Europejskiej publikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Centrum Tłumaczeń pragnie ograniczyć problemy spowodowane błędami technicznymi. Jednakże niektóre dane i informacje na naszej stronie internetowej mogą być przygotowane lub zorganizowane w postaci plików lub formatów zawierających błędy; tym samym nie możemy zagwarantować, że nasze usługi będą świadczone w sposób ciągły lub nie będą podlegać zakłóceniom spowodowanym przez wymienione problemy. Centrum Tłumaczeń nie ponosi odpowiedzialności za tego rodzaju problemy będące wynikiem korzystania z tej strony internetowej lub innych zewnętrznych stron internetowych, do których ta strona się odwołuje.

Celem niniejszej klauzuli o wyłączeniu odpowiedzialności nie jest ograniczenie odpowiedzialności Centrum Tłumaczeń w sposób sprzeczny z wymogami ustanowionymi w obowiązującym ustawodawstwie krajowym lub wyłączenie jego odpowiedzialności w przypadku spraw, które nie mogą zostać wyłączone zgodnie z wymienionym ustawodawstwem.

Oświadczenie o ochronie danych osobowych

Centrum Tłumaczeń przykłada dużą wagę do ochrony prywatności użytkowników.

Podstawą prawną ochrony osób w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych przez Centrum Tłumaczeń jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 z dnia 23 października 2018 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii i swobodnego przepływu takich danych.

W odniesieniu do polityki prywatności Centrum przy gromadzeniu danych osobowych do każdej procedury gromadzenia danych dołącza się dokument z wyjaśnieniami.

Ta ogólna polityka, która obejmuje rodzinę instytucjonalnych stron internetowych Unii Europejskiej w ramach domeny .eu, ma zastosowanie również do Centrum Tłumaczeń.

Mimo że większość stron internetowych Centrum Tłumaczeń można przeglądać bez podawania danych osobowych, w niektórych przypadkach informacje te są wymagane w celu dostarczenia zamówionych e-usług.

Strony internetowe, które wymagają takich informacji, przetwarzają je zgodnie z polityką opisaną w ww. rozporządzeniu i dostarczają informacje o wykorzystaniu danych osobowych w swoich oświadczeniach o polityce w sprawie ochrony prywatności.

W związku z tym:

dla każdej e-usługi administrator określa cele i środki przetwarzania danych osobowych i zapewnia zgodność danej e-usługi z polityką w sprawie ochrony prywatności;

inspektor ochrony danych zapewnia, w każdej instytucji, stosowanie przepisów rozporządzenia i doradza administratorom w sprawach dotyczących wypełniania ich obowiązków (zob. art. 24 wymienionego rozporządzenia);

we wszystkich instytucjach Europejski Inspektor Ochrony Danych wykonuje swoje obowiązki jako niezależny organ nadzorczy (zob. art. 41-45 wymienionego rozporządzenia).

Rodzina instytucjonalnych stron internetowych Unii Europejskiej, zarówno w intranecie, jak i w internecie, zamieszcza linki do portali innych podmiotów. W związku z tym, iż Centrum Tłumaczeń nie kontroluje tych stron internetowych, zachęcamy do zapoznania się z ich polityką w sprawie ochrony prywatności.

Co to jest e-usługa?

E–usługa w ramach strony internetowej Centrum Tłumaczeń jest usługą lub zbiorem zasobów dostępnych w internecie, udostępnioną do celów poprawy komunikowania się pomiędzy obywatelami i przedsiębiorstwami z jednej strony, a Centrum Tłumaczeń z drugiej strony.

W ramach strony internetowej Centrum Tłumaczeń są lub będą udostępnione trzy rodzaje e-usług:

  • usługi w zakresie informacji, które umożliwiają obywatelom i przedsiębiorstwom łatwy i skuteczny dostęp do podstawowych informacji, zapewniając tym samym skuteczność, przejrzystość i zrozumienie działalności Centrum Tłumaczeń;
  • usługi w zakresie komunikacji interaktywnej, które pomagają usprawnić kontakt z obywatelami i przedsiębiorstwami. Usługi w zakresie komunikacji interaktywnej ułatwiają tym samym konsultacje polityczne i procesy „informacji zwrotnej” w celu określenia polityki, działalności i usług Centrum Tłumaczeń;
  • usługi w zakresie transakcji, które umożliwiają dostęp do wszystkich podstawowych rodzajów transakcji z Centrum Tłumaczeń, np. zawierania umów, rekrutacji itd.

Co dzieje się z pocztą elektroniczną, którą dostajemy?

Przycisk „Contact” uruchamia program poczty elektronicznej i umożliwia wysyłanie uwag do konkretnej funkcyjnej skrzynki pocztowej.

Gdy taka wiadomość zostaje wysłana, dane osobowe są gromadzone wyłącznie w zakresie koniecznym do udzielenia odpowiedzi i przechowywane w celu uproszczenia procesu odpowiadania na wiadomości.  Jeżeli zespół obsługujący daną skrzynkę nie jest w stanie udzielić odpowiedzi na pytanie, zostanie ono przesłane do odpowiedniej służby, o czym nadawca jest informowany drogą elektroniczną. Wiadomości zawierające pytania i odpowiedzi mogą zostać zarchiwizowane w celu monitorowania procesu – pomagają one w uproszczeniu odpowiadania na powtarzające się pytania.

Wszelkie pytania dotyczące przetwarzania poczty elektronicznej i w odniesieniu do danych osobowych należy przesłać drogą elektroniczną.