Jak można ubiegać się o pracę w Centrum Tłumaczeń?

Zazwyczaj dla większości swoich działań Centrum poszukuje wykwalifikowanych pracowników z konkretną wiedzą i doświadczeniem, zwłaszcza w dziedzinach związanych z głównym obszarem działalności – tłumaczeniem.

Odpowiednie informacje można znaleźć w sekcji oferty pracy na stronie internetowej Centrum.

Ogłoszenia o wolnych stanowiskach mogą być publikowane wewnętrznie (do wiadomości personelu Centrum) lub dla ogółu społeczeństwa.

Jak mogę ubiegać się o pracę w charakterze pracownika zatrudnionego na czas określony?

Centrum zatrudnia pracowników zatrudnionych na czas określony na stanowiskach „długoletnich” do wykonywania zadań mających ciągły charakter.

Przepisy wykonawcze szczegółowo określają wszystkie obowiązki i zobowiązania Centrum i komisji selekcyjnych w zakresie procedur wyboru, niezależnie od tego, czy są organizowane z pełną czy ograniczoną pomocą Europejskiego Urzędu Doboru Kadr (EPSO).

Kliknij tutaj, by uzyskać więcej informacji nt. systemu e-rekrutacji – składania zgłoszeń online.

Czy mogę ubiegać się o pracę jako urzędnik?

Konkursy dla urzędników spełniają wymogi załącznika III regulaminu pracowniczego.

Sekcja Zarządzania Zasobami Ludzkimi korzysta z Vademecum dla komisji rekrutacyjnych i selekcyjnych zawierającego streszczenie istotnych zasad i praktyk, a także opracowanego w taki sposób, by mogły się na nim opierać komisje rekrutacyjne w swojej pracy i decyzjach.

Dotychczas Centrum zorganizowało dwa konkursy wewnętrzne dotyczące ogólnych lub specjalistycznych profili zawodowych w celu ustanowienia list rezerwowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

Konkursy te skierowane były wyłącznie do pracowników już zatrudnionych w Centrum Tłumaczeń.

Jak mogę ubiegać się o pracę w charakterze pracownika kontraktowego?

Zgodnie ze swoją strategią Centrum zatrudnia pracowników kontraktowych:

  • w celu zwiększenia wydajności działów wsparcia w pracy nad projektami o ograniczonym czasie trwania,
  • w celu zastąpienia urzędników / pracowników zatrudnionych na czas określony (administratorów (AD) lub asystentów (AST)) na urlopie macierzyńskim, zwolnieniu chorobowym, urlopie rodzicielskim lub z przyczyn rodzinnych lub też pracujących w niepełnym wymiarze czasu pracy.