Dział Administracji zapewnia obsługę administracyjną i techniczną w zakresie zasobów ludzkich, planowania budżetowego i strategicznego, spraw prawnych, przetargów, rachunkowości, infrastruktury i bezpieczeństwa.

Grupa ds. finansowych

Zadaniem Grupy ds. finansowych jest zapewnienie właściwego funkcjonowania zarządzania finansowego Centrum oraz jego zgodności z odpowiednimi przepisami prawa. Grupa koordynuje prace nad budżetem Centrum i jego wykonanie oraz ściśle współpracuje z klientami w celu włączenia ich prognoz do budżetu Centrum (dochody). Innym ważnym zadaniem jest weryfikacja ex ante i ex post transakcji finansowych.

Sekcja Planowania Strategicznego

Sekcja opracowuje i realizuje wieloletnią strategię Centrum i wieloletnie programy prac. Koordynuje również przygotowanie rocznego sprawozdania z działalności. Do zakresu jej kompetencji należy także koordynacja i nadzór nad zarządzaniem ryzykiem i kontrolą wewnętrzną.

Sekcja Prawna

Sekcja Prawna zajmuje się wszystkimi kwestiami prawnymi, z którymi Centrum Tłumaczeń może się zmierzyć w ramach prowadzonej przez siebie działalności. Reprezentuje Centrum w sporach sądowych.

Sekcja ta jest odpowiedzialna za opracowanie ustaleń przyjętych przez Centrum i jego klientów oraz zarządzanie nimi. Zajmuje się wszystkimi kwestiami umownymi związanymi z dostawcami i usługodawcami Centrum, a także doradza zarządowi.

Aby zaspokoić zapotrzebowanie na tłumaczenia tekstów z różnorodnych dziedzin, Centrum opracowuje i stale aktualizuje listy zewnętrznych podmiotów świadczących usługi językowe, specjalizujących się w obszarach działalności klientów Centrum. Odbywa się to w drodze publicznego zaproszenia do składania ofert, organizowanego przez Sekcję Prawną.

Grupa ds. Infrastruktury i Bezpieczeństwa

Grupa ds. Infrastruktury i Bezpieczeństwa zapewnia, by personel, dane, budynki i sprzęt Centrum Tłumaczeń były odpowiednio chronione przed zagrożeniami, a także czuwa nad przestrzeganiem przepisów BHP. Grupa zarządza mieniem ruchomym i nieruchomym, a także odpowiada za koordynację ciągłości działalności Centrum w przypadku poważnych zakłóceń. Ponadto grupa promuje przyjazne środowisku rozwiązania i podnosi świadomość pracowników w zakresie zarządzania odpadami.

Sekcja ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi

Sekcja ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi opracowuje, koordynuje i wdraża strategie w zakresie zasobów ludzkich, a także oferuje doradztwo i wytyczne zarządowi Centrum w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi. W szczególności jej rola jest związana z doborem, rekrutacją i rozwojem zawodowym pracowników i stażystów (szkolenia, zarządzanie umiejętnościami, oceny pracowników i procedury awansu). Sekcja jest również odpowiedzialna za sprawy budżetowe i finansowe związane z pracownikami Centrum.