Net als alle andere instellingen of organen van de EU plant het Vertaalbureau zijn activiteiten op verschillende niveaus en door middel van verschillende documenten. In de meerjarige strategie wordt de visie voor de komende jaren uiteengezet. Deze strategie heeft de vorm van overkoepelende strategische doelstellingen, die verder worden uitgewerkt in strategische doelen en initiatieven die allemaal in de betreffende periode moeten worden verwezenlijkt. Gedurende deze periode wordt de tenuitvoerlegging van de strategie gemeten met behulp van strategische kernprestatie-indicatoren. De tenuitvoerlegging van de strategie wordt in detail beschreven in de meerjarige programmeringsdocumenten en jaarlijkse werkprogramma’s van het Vertaalbureau. De jaarlijkse activiteitenverslagen van het Vertaalbureau bevatten een samenvatting van de vooruitgang die is geboekt in de tenuitvoerlegging van de strategie en werkprogramma’s. Met het oog op de financiering van de verschillende activiteiten die in de strategie en de werkprogramma’s worden beschreven, stelt het Vertaalbureau jaarlijkse begrotingen op, die samen met de programmeringsdocumenten door zijn raad van bestuur worden goedgekeurd. De begroting van het Vertaalbureau bevat informatie over de verwachte inkomsten en uitgaven voor een bepaald jaar. Tot slot presenteert het Vertaalbureau elk jaar zijn jaarrekening, waarin wordt beschreven hoe zijn begroting ten uitvoer is gelegd.

De strategie van het Vertaalbureau 2016-2020

Centraal in de strategie voor de periode 2016-2020 staat de visie van het Vertaalbureau om vóór 2020 een expertisecentrum te worden voor het verlenen van taalkundige diensten aan de agentschappen en organen van de EU.

Als de gezamenlijke verlener van taalkundige diensten aan de EU-agentschappen en -organen blijft het Vertaalbureau actief bijdragen aan de verwezenlijking van de prioriteit van de Europese Commissie om van de EU een unie van democratische verandering te maken. Door zijn mandaat te vervullen en in samenwerking met zijn cliënten ervoor te zorgen dat EU-burgers toegang hebben tot informatie in de verschillende officiële EU-talen, faciliteert het Vertaalbureau daadwerkelijke meertaligheid in de EU.

Het Vertaalbureau blijft ook invulling geven aan zijn tweede mandaat, namelijk het bijdragen aan een optimaal gebruik van hulpmiddelen en het harmoniseren van vertaalprocedures voor de EU door middel van interinstitutionele samenwerking.

De strategie is er in de eerste plaats op gericht de waardecreatie voor de cliënten van het Vertaalbureau te optimaliseren en tegelijkertijd het voortbestaan van het Vertaalbureau op de lange termijn te waarborgen.