Het Vertaalbureau werkt met kaderovereenkomsten die zijn gebaseerd op een systeem van dynamische rangorde. In sommige gevallen waarop geen open aanbestedingsprocedures van toepassing zijn, maakt het ook gebruik van onderhandelingsprocedures.

Het Vertaalbureau controleert de kwaliteit van al het werk van zijn contractanten. Elke opdracht wordt door de interne reviseurs van het Vertaalbureau beoordeeld met behulp van het standaard beoordelingsformulier. Wanneer een uitbestede opdracht wordt beoordeeld als van een uitzonderlijk hoge standaard (+1) of als van een onaanvaardbaar lage standaard (-1), wordt deze doorgestuurd naar het evaluatiecomité van het Vertaalbureau, dat bestaat uit onafhankelijke leden van verschillende afdelingen. Als de eerste beoordeling door het comité wordt bevestigd, wordt een bepaald aantal punten (dat is vastgelegd in de kaderovereenkomst) opgeteld bij of afgetrokken van het aantal punten dat aanvankelijk aan de contractant was toegekend, en kan deze een hogere of lagere positie op de lijst krijgen. Wanneer de kwaliteit van een uitbestede opdracht wordt beoordeeld als van aanvaardbare kwaliteit (0), dat wil zeggen dat het geleverde werk het niveau heeft dat redelijkerwijs van een professionele taalspecialist kan worden verwacht, blijft de positie van de contractant op de ranglijst ongewijzigd. Zo wordt gewaarborgd dat de rangorde van contractanten gedurende de looptijd van de overeenkomst de daadwerkelijke kwaliteit van de geleverde dienst weerspiegelt. De kwaliteit van uitbestede opdrachten die in het kader van onderhandelingsprocedures worden uitgevoerd, wordt volgens dezelfde procedure gecontroleerd. Deze opdrachten vallen echter niet onder het dynamische beoordelingssysteem, dat uitsluitend van toepassing is op kaderovereenkomsten die het Vertaalbureau met zijn contractanten heeft gesloten. De dynamische rangorde is een van de sterke punten van het model voor kwaliteitsborging van het Vertaalbureau. Dankzij dit systeem kan het Vertaalbureau uiterst snel reageren en in de loop van de tijd een consistent hoge kwaliteit waarborgen.