Personāla komiteja ir oficiāla komiteja Tulkošanas centra darbinieku interešu pārstāvniecībai attiecībās ar Tulkošanas centra administrāciju, un tā nodrošina pastāvīgu kontaktu starp centra vadību un darbiniekiem.

Personāla komiteja sekmē Centra raitu darbību, radot darbiniekiem iespēju paust savu viedokli. Tā darbojas vispārējā līmenī, aizstāvot personāla intereses kopumā, kā arī individuāli, sniedzot palīdzību darbiniekiem, kuriem darba ikdienā gadās problēmas.  Komiteju ievēl personāls, to veido pieci locekļi un pieci aizstājēji, kuru pilnvaru termiņš ir trīs gadi. Komitejas galvenie pienākumi ir šādi:

  • sniegt atzinumus par administratīviem un personāla jautājumiem (vispārējiem īstenošanas noteikumiem, personāla politikas plānu utt.);
  • iecelt pārstāvjus jaunu darbinieku atlases procedūrām;
  • sniegt ierosinājumus par Centra organizāciju un darbību, kā arī par personāla darba apstākļu vai vispārīgu dzīves apstākļu uzlabošanu;
  • aktīvi piedalīties diskusijās par personāla vispārējo politiku, izmantojot Aģentūru personāla komiteju asamblejas (AASC);
  • piedalīties Centra personāla interesēs izveidotajās  sociālās labklājības organizācijās, piemēram, Iestāžu sabiedrisko pasākumu komitejā.