Uz informāciju šajā tīmekļa vietnē attiecas atruna, paziņojums par autortiesībām un noteikumi par personas datu aizsardzību.

Atruna

Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centrs uztur šo tīmekļa vietni, lai uzlabotu sabiedrības bezmaksas piekļuvi informācijai par Centru un tā darbību kopumā.  Mūsu mērķis ir nodrošināt savlaicīgu un precīzu informāciju.   Ja mēs pamanām kļūdas, mēs mēģinām tās labot.

Tomēr Tulkošanas centrs neuzņemas nekādu atbildību vai saistības attiecībā uz informāciju šajā tīmekļa vietnē.

Šī informācija:

  • ir vispārīga rakstura un nav paredzēta kādas konkrētas personas vai uzņēmuma īpašajiem apstākļiem;
  • ne vienmēr ir visaptveroša, pilnīga, precīza vai atjaunināta;
  • ir dažkārt saistīta ar citām tīmekļa vietnēm, kuras nav Tulkošanas centra pārziņā un par kurām Tulkošanas centrs neuzņemas atbildību;
  • nav uzskatāma par profesionālu vai juridisku padomu (ja jums ir nepieciešams konkrēts padoms, vienmēr jākonsultējas ar atbilstīgi kvalificētu speciālistu).

Ievērojiet, ka mēs nevaram garantēt, ka tiešsaistē pieejamais dokuments precīzi atbilst oficiāli pieņemtajam tekstam. Par autentiskiem uzskatāmi tikai Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša publicētie tiesību akti.

Tulkošanas centra mērķis ir mazināt tehnisko kļūmju radītos pārtraukumus. Tomēr daži dati vai informācija mūsu tīmekļa vietnē, iespējams, ir tikusi radīta vai veidota failos vai formātā, kas ir kļūdaini, un mēs nevaram garantēt, ka šādas problēmas nepārtrauks mūsu pakalpojumus vai tos neietekmēs citādi.  Tulkošanas centrs neuzņemas atbildību par problēmām, ko izraisa šīs tīmekļa vietnes lietošana vai jebkuru saistīto vietņu lietošana.

Šīs atrunas mērķis nav ierobežot Tulkošanas centra atbildību pretēji jebkurām prasībām, kas ir noteiktas valstu tiesību aktos, nedz arī to atbrīvot no atbildības tajās jomās, kurās jāuzņemas atbildība saskaņā ar šiem tiesību aktiem.

Deklarācija par personas datu aizsardzību

Tulkošanas centrs ievēro lietotāju privātumu.

Fizisku personu aizsardzība attiecībā uz personas datu apstrādi Tulkošanas centrā balstās uz Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 23. oktobra Regulu (ES) 2018/1725 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Savienības iestādēs, struktūrās, birojos un aģentūrās un par šādu datu brīvu apriti.

Centra piemērojamā privātuma aizsardzības politika veidota tā, ka katrā datu vākšanas darbībā tiek sniegts attiecīgs skaidrojuma dokuments.

Šī vispārējā politika, kas skar Eiropas Savienības iestāžu tīmekļa vietnes europa.eu domēnā, ir piemērojama arī Tulkošanas centrā.

Lai gan jūs varat pārlūkot Tulkošanas centra tīmekļa vietņu lielāko daļu, neizpaužot informāciju par sevi, dažos gadījumos tiek prasīti personas dati, lai pēc jūsu pieprasījuma nodrošinātu e-pakalpojumus.

Tīmekļa vietnes, kurās tiek pieprasīta šāda informācija, izmanto to saskaņā ar iepriekš minētajā regulā izklāstīto politiku un sniedz informāciju par jūsu datu izmantošanu īpašos privātuma politikas paziņojumos.

Šajā sakarā:

katram konkrētam e-pakalpojumam kontrolējošā persona nosaka personas datu apstrādes nolūku un līdzekļus un nodrošina konkrētā e-pakalpojuma atbilstību privātuma politikai;

katrā iestādē datu aizsardzības inspektors nodrošina regulas noteikumu piemērošanu un sniedz padomu kontrolējošām personām par viņu pienākumu izpildi (skat. regulas 24. pantu);

Eiropas datu aizsardzības uzraudzītājs darbojas kā visu iestāžu neatkarīga padomdevēja iestāde (skat. regulas 41. - 45. pantu).

Eiropas Savienības iestāžu tīmekļa vietnēs gan iekštīklā, gan internetā ir saites uz trešo pušu vietnēm.  Tā kā tās nav mūsu pārziņā, aicinām jūs iepazīties ar šo iestāžu privātuma politiku.

Kas ir e-pakalpojums?

E-pakalpojums Tulkošanas centra tīmekļa vietnē ir pieejamais pakalpojums vai informācijas avots, lai uzlabotu saziņu ar - un starp - pilsoņiem un uzņēmumiem, no vienas puses, un Tulkošanas centru, no otras puses.

Tulkošanas centra tīmekļa vietnē ir pieejami vai nākotnē būs pieejami trīs e-pakalpojumu veidi:

  • informācijas pakalpojumi, kas nodrošina pilsoņiem un uzņēmumiem vienkāršu un efektīvu piekļuvi nepieciešamajai informācijai, tādējādi palielinot lietderību, pārskatāmību un izpratni par Tulkošanas centra darbību;
  • interaktīvi komunikācijas pakalpojumi, kas nodrošina labāku saziņu ar pilsoņiem un uzņēmumiem.  Interaktīvi komunikācijas pakalpojumi sekmē iekšējās politikas apspriešanu un atsauksmju mehānismus, tādējādi uzlabojot Tulkošanas centra politikas, pasākumu un pakalpojumu izstrādi;
  • darījumu pakalpojumi, kas nodrošina iespēju veikt visus galvenos iekšējos darījumus un darījumus ar Tulkošanas centru, piemēram, iepirkumus, personāla pieņemšanu darbā, utt.

Kā mēs rīkojamies, kad saņemam jūsu e-pastu?

Uzklikšķinot uz pogas „Sazināties ar mums”, sāk darboties jūsu e-pasta programmatūra, piedāvājot nosūtīt komentārus uz šim mērķim izveidotu pasta kastīti.

Kad jūs sūtat tādu vēstuli, jūsu personas dati tiek apkopoti tikai tiktāl, cik nepieciešams, lai atbildētu uz jūsu vēstuli, un tie tiek saglabāti, lai vienkāršotu atbilžu sniegšanas procesu.  Ja darbinieki, kas ir atbildīgi par pastkastīti, nespēj atbildēt uz jūsu jautājumu, tie šo jautājumu pārsūtīs attiecīgajam dienestam, par to jums paziņojot ar e-pasta vēstuli. E-pasta vēstules ar jautājumiem un atbildēm var arhivēt, lai uzraudzītu procesu un vienkāršotu atbilžu sagatavošanu uz jautājumiem, kuri tiek uzdoti atkārtoti.

Ja jums ir jautājumi par jūsu e-pasta apstrādi un ar to saistītajiem personas datiem, aicinām tos uzdot rakstiski.