Tulkošanas centrs kā jebkura cita ES iestāde vai struktūra plāno savas darbības dažādos līmeņos un ar dažādiem dokumentiem. Daudzgadu stratēģijā ir noteikta turpmāko gadu vīzija, un tā ir formulēta stratēģiskajos mērķos, kuri plašāk tiek definēti stratēģiskajos uzdevumos un stratēģiskajās iniciatīvās — tas viss ir jāīsteno pamata pārskata periodā. Šajā periodā stratēģijas īstenošana tiek vērtēta ar stratēģiskajiem galvenajiem darbības rādītājiem. Detalizēta stratēģijas īstenošana ir noteikta Centra daudzgadu plānošanas dokumentos un gada darba programmās. Kopsavilkums par panākto progresu stratēģijas un darba programmu īstenošanas jomā tiek sniegts Centra gada darbību atskaitēs. Lai finansētu dažādās stratēģijā un darba programmās izklāstītās darbības, Centrs sagatavo gada budžetus, kurus kopā ar plānošanas dokumentiem pieņem tā Valde.  Centra budžetā ir iekļauta informācija par plānotajiem ieņēmumiem un izdevumiem konkrētam gadam. Visbeidzot — katru gadu Centrs sniedz savu gada pārskatu, kurā izklāstīta Centra budžeta īstenošana.

Centra stratēģija 2016.-2020. gadam

Centra vīzija līdz 2020. gadam kļūt par izcilības centru valodu pakalpojumu nodrošināšanā ES aģentūrām un struktūrām ir 2016.-2020. gada stratēģijas pamatā.

Kā koplietojamo pakalpojumu sniedzējs attiecībā uz valodu pakalpojumiem ES aģentūrām un struktūrām Centrs turpina aktīvi veicināt Eiropas Komisijas izvirzīto prioritāti — padarīt ES par demokrātisku izmaiņu savienību. Realizējot savu pilnvarojumu, Centrs veicina efektīvu daudzvalodīgumu ES, veicot savu darbību partnerībā ar saviem klientiem, lai nodrošinātu ES pilsoņu piekļuvi informācijai dažādās ES oficiālajās valodās.

Centrs turpina arī realizēt savu otru pilnvarojumu — ar iestāžu savstarpēju sadarbību sekmēt resursu izmantošanas racionalizēšanu un procedūru saskaņošanu ES tulkošanas jomā.

Galvenais stratēģijas fokuss ir vērsts uz vērtības radīšanas optimizēšanu Centra klientiem, tajā pašā laikā nodrošinot centra ilgtermiņa ilgtspējību.