Vertimo centras siūlo stažuotes Europos Sąjungos valstybių narių piliečiams ir šalių kandidačių piliečiams, norintiems įgyti patirties, susijusios su Europos Sąjungos darbu apskritai ir konkrečiai su darbu Vertimo centre.  

Kiek laiko trunka stažuotė? 

Stažuotės trunka ne mažiau kaip tris mėnesius ir ne ilgiau kaip dvylika mėnesių.

Tinkamumo kriterijai

Teikdami paraišką dėl stažuotės, kandidatai turi atitikti šiuos reikalavimus: 

  • akademinis išsilavinimas: sėkmingai baigtos ne trumpesnės kaip trejų metų aukštojo mokslo studijos (universitetinės studijos) arba lygiavertis išsilavinimas, patvirtintas diplomu arba atitinkamu oficialiu pažymėjimu; 
  • kalbų mokėjimas: labai gerai mokėti vieną iš oficialiųjų Europos Sąjungos kalbų (C1 lygis pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis) ir pakankamai gerai mokėti kitą ES kalbą tiek, kiek reikia pareigoms atlikti (B2 lygis pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis). Kandidatai iš šalių kandidačių turi pakankamai gerai mokėti (B2 lygiu) vieną iš Vertimo centro darbo kalbų (t. y. prancūzų arba anglų). 

Atrankos procedūra

Vertimo centras savo interneto svetainėje skelbia kvietimus teikti paraiškas dėl stažuočių, nurodydamas terminą, iki kurio kandidatai turi pateikti paraiškas. 

Prieš tai Vertimo centras nusprendžia, kiek stažuočių bus siūloma, atsižvelgdamas į biudžetą ir kiekvieno departamento galimybes priimti stažuotoją. 

Stažuotės išmokos

Stažuotojai gauna mėnesinę išmoką, kuri sudaro 25 proc. AD 5 lygio 4 pakopos laikinojo darbuotojo bazinio mėnesinio darbo užmokesčio. Išmoka skiriama nuo stažuotės pradžios. 

Išsamesnės informacijos galima rasti Vertimo centro administraciniame sprendime dėl stažuočių čia: Administracinis sprendimas DA_012022