Stažuotės

Vertimo centras pirmiausia siūlo stažuotes Europos Sąjungos valstybių narių universitetų studentams ir šalių kandidačių piliečiams, kurie nori susipažinti su Vertimo centro veikla, įgyti praktinės darbo daugiakultūrėje ir daugiakalbėje aplinkoje patirties ir pasinaudoti galimybe praplėsti savo pažinčių ratą. 

Stažuotės trukmė

Stažuotė gali trukti ne trumpiau kaip tris ir ne ilgiau negu šešis mėnesius.

Atrankos kriterijai

Atrankoje gali dalyvauti tie asmenys, kurie teikdami paraiškas dalyvauti stažuotėje atitinka šiuos reikalavimus:

  • studijos: yra baigę ne mažiau kaip keturis su Vertimo centro veikla susijusios srities universitetinių studijų semestrus arba turi atitinkamą išsilavinimą;
  • patirties lygis: darbo vienoje iš Vertimo centro veiklos sričių bazinė patirtis;
  • kalbų mokėjimas: puikios vienos iš Europos Sąjungos oficialiųjų kalbų žinios ir pakankamas dar vienos ES šalių kalbos mokėjimas, kad asmuo galėtų vykdyti savo pareigas. Geras vienos iš Vertimo centro darbo kalbų (prancūzų arba anglų) mokėjimas būtų privalumas. Kandidatai iš šalių kandidačių privalo puikiai mokėti bent vieną kurios nors šalies kandidatės kalbą ir gerai mokėti anglų arba prancūzų kalbą.

Atrankos procedūra

Prieš kiekvienų kalendorinių metų pradžią įvertinus turimas Vertimo centro biudžeto lėšas ir kiekvieno departamento galimybes priimti stažuotojus, bus nuspręsta, kiek stažuočių galima pasiūlyti.

Tada Vertimo centro tinklavietėje bus paskelbtas kvietimas teikti stažuočių paraiškas ir paaiškinti įvairūs kandidatų atrankos  etapai (reikalavimai ir atrankos kriterijai, paraiškos forma ir pan.).

Stažuotojams skiriama stipendija 

Stažuotojams kiekvieną mėnesį skiriama išmoka, sudaranti 25 proc. AD5 kategorijos 1 pakopos laikinojo darbuotojo gaunamos bazinės mėnesinės algos. Ši išmoka pradedama skirti nuo stažuotės pradžios.

Išsamesnės informacijos pateikiama Centro administracijos sprendime dėl stažuočių, kurį galima rasti arba parsisiųsti šiuo adresu: Administrative Decision/DA_012010