Darbuotojų komitetas yra statutinis komitetas, atstovaujantis darbuotojų interesams Vertimo centro administracijai sprendžiant jiems svarbius klausimus ir užtikrinantis nuolatinį ryšį tarp darbuotojų ir administracijos.

Suteikdamas galimybę darbuotojams pareikšti savo nuomonę, jis prisideda prie sklandžios Vertimo centro veiklos. Komitetas gina ne tik visų darbuotojų interesus bendrai, bet ir kiekvieno darbuotojo atskirai, ir padeda darbuotojams spręsti su kasdieniu darbu susijusias problemas. Komiteto narius trejiems metams renka darbuotojai. Jį sudaro 5 nariai ir 5 pakaitiniai nariai. Pagrindinės darbuotojų komiteto funkcijos:

  • rengti nuomones administraciniais ir su darbuotojais susijusiais klausimais (dėl bendrųjų įgyvendinimo nuostatų, personalo politikos plano ir kt.);
  • skirti atstovus į naujų Vertimo centro darbuotojų atrankos komisijas;
  • teikti pasiūlymus dėl Vertimo centro veiklos organizavimo ir vykdymo ir darbuotojų darbo ar gyvenimo sąlygų gerinimo;
  • aktyviai dalyvauti diskusijose darbuotojų politikos klausimais Agentūrų darbuotojų komitetų susirinkime (AASC);
  • dalyvauti Vertimo centro darbuotojų interesus skatinančių socialinės gerovės organų (pvz., Institucijų socialinės veiklos komiteto) veikloje.