Vertimo centras, kaip ir bet kuri kita ES institucija ar įstaiga, planuoja savo veiklą įvairiais lygmenimis ir rengdamas skirtingus dokumentus. Daugiametėje strategijoje išdėstoma ateinančių metų vizija ir pristatomi strateginiai uždaviniai, kurie išsamiau aprašomi nurodant strateginius tikslus ir strategines iniciatyvas, ir visa tai planuojama įgyvendinti per ataskaitinį laikotarpį. Šiuo laikotarpiu strategijos įgyvendinimas vertinamas taikant strateginius pagrindinius veiklos rezultatų rodiklius. Išsamus strategijos įgyvendinimas aptariamas Vertimo centro daugiamečio programavimo dokumentuose ir metinėse darbo programose. Pažangos, padarytos įgyvendinant strategiją ir darbo programas, santrauka pateikiama Vertimo centro metinėse veiklos ataskaitose. Kad galėtų finansuoti įvairią strategijoje ir darbo programose aptartą veiklą, Vertimo centras paruošia metinį biudžetą, kurį kartu su programavimo dokumentais patvirtina valdyba. Vertimo centro biudžetas apima informaciją apie numatomas konkrečių metų pajamas ir išlaidas. Galiausiai kiekvienais metais Vertimo centras pateikia metines finansines ataskaitas, kuriose aptariama, kaip įgyvendinamas Vertimo centro biudžetas.

2016–2020 m. Vertimo centro strategija

Vertimo centro vizija iki 2020 m. tapti aukščiausios kompetencijos ES agentūroms ir įstaigoms teikiamų kalbos paslaugų centru yra 2016–2020 m. strategijos pagrindas.

Teikdamas bendras kalbos paslaugas ES agentūroms ir įstaigoms, Vertimo centras toliau aktyviai prisideda prie Europos Komisijos prioriteto užtikrinti, kad ES būtų demokratinių pokyčių sąjunga. Vertimo centras įgyvendina savo įsipareigojimą padėti veiksmingai puoselėti daugiakalbystę Europos Sąjungoje. Vertimo centro vaidmuo bendradarbiaujant su klientais – užtikrinti, kad ES piliečiai galėtų gauti informaciją įvairiomis oficialiosiomis ES kalbomis.

Be to, Vertimo centras toliau įgyvendina savo antrąjį įsipareigojimą prisidėti prie to, kad, bendradarbiaujant tarpinstituciniu lygmeniu, ES vertimo srityje būtų racionaliau naudojami ištekliai ir suderintos procedūros.

Pagrindinis strategijos tikslas – optimaliai užtikrinti, kad Vertimo centro klientams būtų kuriama pridėtinė vertė, kartu užtikrinant ilgalaikį Vertimo centro veiklos tvarumą.