Image
Ildikó Horváth
Vertimo centro direktorė nuo 2022 m. vasario mėn. Ildikó Horváth

Vertimo centro direktorius yra Centro valdybai atskaitingas jo teisinis atstovas. Direktorius atsako už Centro valdymą ir administravimą. Pagrindinės jo atsakomybės sritys yra šios:

  • darbo programos, biudžeto ir valdybos sprendimų rengimas ir įgyvendinimas;
  • Centrui pavestų užduočių vykdymas;
  • kasdienės Centro veiklos administravimas;
  • visų su darbuotojais susijusių klausimų sprendimas.

Direktoriui talkina Vertimo centro darbuotojai, dirbantys įvairiuose organizacinėje schemoje nurodytuose departamentuose ir skyriuose.

Direktorius yra tiesiogiai atsakingas už Apskaitos skyrių, Vietos informacinių technologijų saugumo pareigūną (LISO) ir Išorės ryšių ir komunikacijos skyrių.

Apskaitos skyrius

Valdyba paskiria apskaitininką, kuris nepriklausomai vykdo savo užduotis. Apskaitininkas ir jo komanda yra atsakingi už pajamų, išlaidų ir sąskaitų valdymą pagal taikomas taisykles ir reglamentus. Apskaitininkas atsakingas už iždo valdymą ir su Centro veikla susijusių sąskaitų išrašymą. Vykdydamas šias užduotis, apskaitininkas glaudžiai bendradarbiauja su Europos Komisija, Europos Audito Rūmais ir išorės auditoriais.

Vietos informacinių technologijų saugumo pareigūnas (LISO)

LISO rūpinasi, kad Centro IT sistemos atitiktų atitinkamus saugumo standartus.

Už rizikos valdymą ir vidaus kontrolės koordinavimą (ORMICC) atsakingas pareigūnas

ORMICC atsako už vidaus kontrolės strategijos rengimą ir įgyvendinimą. ORMICC organizuoja Centro vidaus kontrolės sistemos įsivertinimą ir teikia konsultacijas rizikos valdymo klausimais, užtikrindamas, kad rizika būtų nuolat nustatoma ir tinkamai valdoma.

Išorės ryšių ir komunikacijos skyrius

Išorės ryšių ir komunikacijos skyrius palaiko ryšį su Centro klientais, kad nustatytų jų poreikius ir įvertintų, ar jie buvo patenkinti. Dėl to nuolat rengiami vizitai pas klientus ir atliekamos periodinės apklausos.

Bendradarbiaudami su klientais skyriaus darbuotojai rengia mokymo sesijas, seminarus ir pristatymus Centro vertėjams, kad išplėstų jų žinias apie labai specializuotas klientų veiklos sritis ir procedūras. Šis skyrius taip pat rengia pristatymus klientams, kad jie geriau suprastų, kokį vaidmenį atlieka Centras ir kokias paslaugas jis teikia.

Skyrius taip pat atsakingas už vidaus ir išorės komunikaciją. Jis platina informaciją ir naujienas Vertimo centro intranete, interneto svetainėje, socialinės žiniasklaidos priemonėse ir klientų portale. Skyrius rengia ir koordinuoja tikslinius leidinius, pvz., svarbiausių metų įvykių ataskaitą, taip pat įvairias brošiūras ir naujienlaiškius. Jis taip pat rengia įvairius daugiakalbystės skatinimo renginius.

Direktorės gyvenimo aprašymas

Direktorės interesų deklaracija