Asmens informacija
Savo asmens duomenis visada galite ištaisyti. Norėdami ištaisyti duomenis, praneškite mums apie tai raštu e. pašto adresu: cdt@cdt.europa.eu
Dokumentas (-ai)
Prašome kuo išsamiau aprašyti, kokio (-ių) dokumento (-ų) prašote. Atkreipiame dėmesį, kad jei jūsų prašymas bus nepakankamai tikslus, negalėsime nustatyti, kokio dokumento prašote, ir patenkinti jūsų prašymo. Taip pat pažymime, kad nors ir nebūtina, galite nurodyti savo prašymo priežastis.
Kalba, kuria pageidaujate gauti dokumentą (-us)
(jei dokumentas (-ai) ta (tomis) kalba (kalbomis) egzistuoja

Vertimo centras jūsų prašymą nagrinės remdamasis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu Nr. 1049/2001 dėl galimybės visuomenei susipažinti su Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos dokumentais (OL L 145, 2001 5 31, p. 43) ir konkrečiomis nuostatomis dėl galimybės visuomenei susipažinti su Tarybos dokumentais, kaip nustatyta Tarybos darbo tvarkos taisyklių II priede - Tarybos sprendimas 2004/338/EB, Euratomas (OL L106, 2004 04 15, p. 22).  

Duomenų apsauga: šioje užklausos formoje nurodyti jūsų asmens duomenys (v., pavardė ir adresas) tvarkomi pagal 2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo (Oficialusis leidinys L 8, 2001 1 12, p. 1) duomenų apsaugos taisykles.

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.