Administracijos departamentas teikia administracinę ir techninę pagalbą žmogiškųjų išteklių, biudžeto, strateginio planavimo, teisės reikalų, viešųjų pirkimų, ūkinės veiklos ir saugos srityse.

Finansų grupė

Finansų grupė užtikrina, kad Centro finansai būtų valdomi tinkamai, laikantis visų taikomų taisyklių ir reglamentų. Ji koordinuoja Centro biudžeto sudarymą ir įgyvendinimą, taip pat palaiko glaudų ryšį su Centro klientais, kad jų biudžeto prognozes įtrauktų į Centro pajamų biudžetą. Kita svarbi užduotis – finansinių sandorių ex ante ir ex post patikrinimai.

Strateginio planavimo skyrius

Strateginio planavimo skyrius rengia ir įgyvendina Vertimo centro daugiametę strategiją ir daugiametes darbo programas. Jis taip pat koordinuoja metinės veiklos ataskaitos rengimą. Be to, skyrius koordinuoja ir stebi, kaip įgyvendinamos rizikos valdymo ir vidaus kontrolės priemonės.

Teisės reikalų skyrius

Teisės reikalų skyrius sprendžia visus teisinius klausimus, su kuriais vykdydamas savo veiklą gali susidurti Vertimo centras. Šis skyrius atstovauja Centrui visose bylose.

Skyriuje rengiami ir tvarkomi Vertimo centro ir jo klientų susitarimai. Be to, skyriuje tvarkomi sutartiniai reikalai su Centro tiekėjais ir paslaugų teikėjais, taip pat teikiamos teisinės konsultacijos Centro valdybai.

Kad galėtų teikti įvairių sričių vertimo paslaugas, Centras sudaro ir nuolat atnaujina išorės kalbos paslaugų teikėjų, kurie specializuojasi Centro klientų veiklos srityse, sąrašus. Šie sąrašai sudaromi taikant viešųjų pirkimų procedūras.

Ūkinės veiklos ir saugos skyrius

Ūkinės veiklos ir saugos skyrius užtikrina, kad Centro darbuotojai, duomenys, pastatai ir įranga būtų tinkamai apsaugoti nuo visų grėsmių jų saugumui ir kad būtų įgyvendintos sveikatos ir saugos taisyklės. Skyrius valdo kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą ir yra atsakingas už verslo tęstinumo koordinavimą, jei Centro veikla būtų smarkiai sutrikdyta. Be to, skyrius skatina Centre naudoti aplinką tausojančias priemones ir didina darbuotojų informuotumą apie atliekų tvarkymą.

Žmogiškųjų išteklių skyrius

Žmogiškųjų išteklių skyrius rengia, koordinuoja ir įgyvendina žmogiškųjų išteklių politiką, konsultuoja Centro vadovus bei darbuotojus ir teikia jiems rekomendacijas žmogiškųjų išteklių valdymo klausimais. Visų pirma šio skyriaus darbuotojai atrenka ir įdarbina darbuotojus bei stažuotojus, taip pat rūpinasi jų karjera (mokymu, įgūdžių lavinimu, vertinimu ir paaukštinimu). Šis skyrius taip pat atsakingas už biudžeto ir finansinius reikalus, susijusius su darbuotojų išlaidomis.