Administracijos departamentas teikia administracinę ir techninę pagalbą žmogiškųjų išteklių, biudžeto ir strateginio planavimo, teisės reikalų, viešųjų pirkimų, apskaitos, ūkinės veiklos ir saugos srityse.

Apskaitininkas

Valdyba paskiria apskaitininką, kuris nepriklausomai vykdo savo užduotis. Apskaitininkas ir jo komanda yra atsakingi už pajamų, išlaidų ir sąskaitų valdymą pagal taikomas taisykles ir reglamentus. Apskaitininkas atsakingas už iždo valdymą ir su Vertimo centro veikla susijusių sąskaitų išrašymą. Atlikdamas šias užduotis, apskaitininkas glaudžiai bendradarbiauja su Europos Komisija, Europos Audito Rūmais ir išorės auditoriais.

Biudžeto ir strateginio planavimo skyrius

Biudžeto ir strateginio planavimo skyrius užtikrina, kad Vertimo centro finansai būtų valdomi tinkamai, laikantis taikomų taisyklių ir reglamentų. Šis skyrius koordinuoja, kaip sudaromas ir įgyvendinamas Vertimo centro biudžetas, taip pat palaiko glaudų ryšį su klientais, kad jų biudžeto prognozes įtrauktų į Vertimo centro pajamų biudžetą.

Kita svarbi užduotis – finansinių sandorių ex ante ir ex post patikrinimai.

Skyrius koordinuoja, kaip rengiama ir įgyvendinama Vertimo centro daugiametė strategija ir daugiametės darbo programos. Taip pat šis skyrius padeda rengti metinę veiklos ataskaitą. Be to, skyrius koordinuoja ir stebi, kaip įgyvendinamos rizikos valdymo ir vidaus kontrolės priemonės.

Teisės reikalų skyrius

Teisės reikalų skyrius sprendžia visus teisinius klausimus, su kuriais vykdydamas savo veiklą gali susidurti Vertimo centras. Šis skyrius atstovauja Vertimo centrui visose bylose.

Skyriuje rengiami ir tvarkomi Vertimo centro ir jo klientų susitarimai. Be to, skyriuje tvarkomi visi sutartiniai reikalai su Vertimo centro tiekėjais ir paslaugų teikėjais, taip pat teikiamos teisinės konsultacijos Vertimo centro valdybai.

Kad galėtų teikti įvairių sričių vertimo paslaugas, Vertimo centras sudaro ir nuolat atnaujina išorės kalbos paslaugų teikėjų, kurie specializuojasi Vertimo centro klientų veiklos srityse, sąrašus. Šie sąrašai sudaromi taikant Teisės reikalų skyriuje rengiamų viešųjų pirkimų procedūras.

Ūkinės veiklos ir saugos grupė

Ūkinės veiklos ir saugos grupė užtikrina, kad Vertimo centro darbuotojai, duomenys, pastatai ir įranga būtų tinkamai apsaugoti nuo visų grėsmių jų saugumui ir kad būtų įgyvendintos sveikatos ir saugos taisyklės. Grupė valdo kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą ir yra atsakinga už verslo tęstinumo koordinavimą, jei Vertimo centro veikla būtų smarkiai sutrikdyta. Be to, grupė skatina Vertimo centre naudoti aplinką tausojančias priemones ir didina darbuotojų informuotumą apie atliekų tvarkymą.

Žmogiškųjų išteklių skyrius

Žmogiškųjų išteklių skyrius rengia, koordinuoja ir įgyvendina žmogiškųjų išteklių politiką, konsultuoja Vertimo centro vadovus bei darbuotojus ir teikia jiems rekomendacijas žmogiškųjų išteklių valdymo klausimais. Visų pirma šio skyriaus darbuotojai renka ir įdarbina darbuotojus bei stažuotojus, taip pat rūpinasi jų karjera (mokymu, įgūdžių lavinimu, vertinimu ir paaukštinimu). Šis skyrius taip pat atsakingas už biudžeto ir finansinius reikalus, susijusius su darbuotojų išlaidomis.