Jedno od najupečatljivijih ostvarenja navedene međuinstitucijske suradnje je projekt interaktivne terminologije za Europu (IATE) koji je Prevoditeljski centar pokrenuo 1999. godine. S više od 8 milijuna pojmova na 24 službena jezika EU-a, IATE je najveća terminološka baza na svijetu: 2016. godine javna inačica baze imala je 36 milijun upita, a interna inačica (dostupna samo djelatnicima institucija i tijela EU-a) imala je 18 milijuna upita.

Terminološka baza na raspolaganju je javnosti od 2007. godine i obuhvaća terminološke resurse svih prevoditeljskih službi EU-a. Prevoditeljski centar upravlja tehničkim aspektima projekta u ime projektnih partnera: prevoditeljskih službi Europske komisije, Vijeća Europske unije, Europskog parlamenta, Revizorskog suda, Europskog gospodarskog i socijalnog odbora / Odbora regija, Glavne uprave Europskog parlamenta za usmeno prevođenje, Glavne uprave Europske komisije za usmeno prevođenje (SCIC), Europskog suda, Europske investicijske banke, Ureda za publikacije i Europske središnje banke. Prije pokretanja projekta skoro sve navedene institucije imale su vlastite terminološke baze podataka, a danas su sve terminološke zbirke i prevoditeljske usluge institucija i tijela EU-a sjedinjene u IATE, jedinstvenu zajedničku terminološku bazu podataka.