Tairgeann an tIonad Aistriúcháin tréimhsí oiliúna do náisiúnaigh Bhallstáit an Aontais Eorpaigh – agus do náisiúnaigh ó thíortha is iarrthóirí araon – ar mian leo taithí a fháil ar obair an Aontais Eorpaigh i gcoitinne agus go háirithe ar obair an Ionaid Aistriúcháin.  

Cá fhad a mhaireann tréimhsí oiliúna? 

Maireann na tréimhsí oiliúna trí mhí ar a laghad agus dhá mhí dhéag ar a mhéad.

Critéir incháilitheachta

Ní mór d’iarratasóirí na ceanglais seo a leanas a chomhlíonadh tráth a dhéanann siad iarratas ar thréimhse oiliúna: 

  • cáilíochtaí acadúla: trí bliana ar a laghad d’ardoideachas (staidéir ollscoile) nó d’oideachas comhionann arna chruthú le dioplóma nó le teastas oifigiúil ábhartha bainte amach ag a dheireadh; 
  • scileanna teanga: sáreolas a bheith acu ar cheann de theangacha oifigiúla an Aontais Eorpaigh (leibhéal C1, faoin gCreat Comhchoiteann Tagartha Eorpach le haghaidh Teangacha) agus eolas sásúil ar theanga eile de chuid an Aontais Eorpaigh a mhéid is gá chun dualgais an phoist a dhéanamh (leibhéal B2, faoin gCreat Comhchoiteann Tagartha Eorpach le haghaidh Teangacha). Ní mór d’iarratasóirí ó thíortha is iarrthóirí eolas sásúil (leibhéal B2) a bheith acu ar cheann de theangacha oibre an Ionaid Aistriúcháin (i.e. an Fhraincis nó an Béarla). 

An nós imeachta roghnúcháin

Foilsíonn an tIonad Aistriúcháin glao ar iarratais ar thréimhsí oiliúna ar a shuíomh gréasáin, agus iarrtar ar iarrthóirí cur isteach orthu roimh an spriocdháta sonraithe. 

Roimhe sin, cinneann an tIonad Aistriúcháin líon na dtréimhsí oiliúna atá le tairiscint, ag brath ar chúinsí buiséadacha agus ar chumas gach roinne freastal ar oiliúnaí. 

Deontais do thréimhsí oiliúna

Faigheann oiliúnaithe deontas míosúil arb ionann é agus 25 % den bhuntuarastal míosúil atá ag ball foirne sealadach ar ghrád AD5, céim 4, atá infheidhme ó dháta tosaigh an na tréimhse oiliúna. 

Chun tuilleadh eolais a fháil, is féidir breathnú ar chinneadh riaracháin an Ionaid Aistriúcháin maidir le tréimhsí oiliúna anseo: Cinneadh Riaracháin/DA_012022