Is coiste reachtúil é an Coiste Foirne a dhéanann ionadaíocht do leasanna fhoireann an Ionaid Aistriúcháin agus a chinntíonn go bhfuil teagmháil rialta idir bainisteoirí agus baill foirne.

Cuireann sé le reáchtáil cheart an Ionaid trí bhealach a chur ar fáil le go mbeadh an fhoireann in ann a gcuid tuairimí a léiriú. Oibríonn sé ar leibhéal ginearálta, trí leasanna foriomlána na foirne a chosaint, agus ar leibhéal daoine aonair, ag cabhrú le baill foirne agus iad ag dul i ngleic le fadhbanna ina saol oibre laethúil. Is iad na baill foirne a thoghann an Coiste, a bhfuil cúig bhall air, mar aon le cúig bhall uainíochta agus is é 3 bliana an téarma oifige. Is iad seo a leanas príomhfhreagrachtaí an Choiste:

  • tuairimí a eisiúint ar ábhair a bhaineann le riarachán agus leis an bhfoireann (Forálacha ginearálta cur chun feidhme, Plean Beartais Foirne srl.);
  • Ionadaithe a cheapadh i nósanna imeachta roghnúcháin chun baill foirne nua a earcú;
  • tograí a chur isteach maidir le heagar agus oibriúchán an Ionaid agus coinníollacha oibre foirne nó coinníollacha maireachtála ginearálta na mball foirne a fheabhsú;
  • páirt a ghlacadh go gníomhach i ndíospóireachtaí a bhaineann le beartas foirne go ginearálta, trí Thionól de Choistí Foirne Gníomhaireachta (AASC);
  • páirt a ghlacadh i gcomhlachtaí leasa shóisialaigh a bhunaíonn an tIonad d’fhoireann an Ionaid, mar shampla an Coiste Idirinstitiúideach um Gníomhaíochtaí Sóisialta.