Aistriú doiciméad

Is é aistriúchán léiriú na brí sa bhunteanga sa sprioctheanga d’fhonn téacs a chur ar fáil atá cruinn maidir le rialacha gramadaí na sprioctheanga, agus a chomhlíonann na treoracha a fuarthas i sannachán an tionscadail aistriúcháin. Is í an ‘bhunteanga’ an teanga ina scríobhtar an téacs bunaidh (ar a dtugtar an ‘buntéacs’ freisin), agus is í an ‘sprioctheanga’ an teanga a ndéantar an buntéacs a aistriú chuici. Déantar réamhphróiseáil ar dhoiciméid chun ábhar atriallach a shainaithint agus chun athúsáid inneachair i gcuimhní aistriúcháin (TManna) an Ionaid a éascú agus chun tairbhe a bhaint as innill mheaisínaistriúcháin (MT) a úsáid, mura dtagann siad faoi aon cheann de na catagóirí seo a leanas:

  • doiciméid an-phráinneach
  • doiciméid phráinneacha i bhformáidí sonracha lena n-éilítear oibríochtaí speisialta réamhphróiseála

Maidir le hiarratais ar aistriúchán a chomhlíonann na coinníollacha cearta chun innill mheaisínaistriúcháin saindeartha an Ionaid a úsáid, déantar iad a réamhphróiseáil go huathoibríoch leis na hinnill sin agus baintear tairbhe as praghsanna laghdaithe i ndáil leis na méideanna ama éagsúla atá ar fáil chun an obair a chur i gcrích. Déanann teangeolaithe an Ionaid iar-eagarthóireacht iomlán ar dhoiciméid réamhaistrithe den sórt sin lena áirithiú go mbeidh an toradh deiridh inchomparáide go hiomlán leis an toradh a fhaightear tríd an aistriúchán traidisiúnta (i.e. ag aistritheoir a dhéanann an t-aistriúchán trí uirlis chuimhne aistriúcháin a úsáid in éineacht le meaisínaistriúchán).

Athbhreithniú ar aistriúcháin

Is é athbhreithniú scrúdú ar aistriúchán le seiceáil go bhfuil sé oiriúnach don fheidhm atá leis a comhaontaíodh trí chomparáid a dhéanamh idir an buntéacs agus an spriocthéacs, agus ceartúcháin a dhéanamh nuair is gá. Tairgeann an tIonad athbhreithniú ar dhoiciméad aistrithe. Más rud é, áfach, le linn athbhreithnithe, go measann an t-aistritheoir gur gá an téacs atá le hathbhreithniú a athscríobh go suntasach, féadfaidh an tIonad an t-iarratas ar athbhreithniú a dhiúltú agus moladh don chliant iarratas ar aistriúchán a chur isteach ina ionad.

Aistriúchán ‘paste ‘n’ go’

Is seirbhís aistriúcháin í ‘paste ‘n’ go’ le haghaidh téacsanna suas le ceithre leathanach (6 000 carachtar), le roghanna simplí formáidithe, ina ndéantar an t-ullmhúchán don aistriúchán agus an tseiceáil theicniúil deiridh a uathoibriú go hiomlán. In ionad comhaid a uaslódáil, ní dhéanann cliaint ach an téacs atá le haistriú a ghreamú i gcuid ar leith de Thairseach na gCliant agus, tar éis an téacs aistrithe a bheith seachadta chucu, é a chóipeáil ar ais ina gcórais féin.

Aistriúchán uathoibríoch

Is seirbhís í seo atá go hiomlán uathoibríoch chun doiciméid a aistriú trí theaglaim de chuimhní aistriúcháin agus innill shaindeartha meaisínaistriúcháin an Ionaid a úsáid, gan aon rialú cáilíochta ag aistritheoirí ná ullmhú na mbundoiciméad don phróiseáil theicniúil nó don fhormáidiú.

Iar-eagarthóireacht éadrom ar aschur meaisínaistriúcháin néaraigh

Is seirbhís aistriúcháin í seo ina bhfeabhsaíonn eagarthóirí iar-aistriúcháin aschur meaisínaistriúcháin. Áirítear leis an tseirbhís eagarthóireacht, mionathrú agus/nó ceartú a dhéanamh ar aschur meaisínaistriúcháin i gcás nach bhfuil sé beartaithe an téacs deiridh a fhoilsiú agus go bhfuil éirim na faisnéise i gceist go príomha, i.e. an bhunbhrí a chur in iúl gan é a bheith foirfe sa sprioctheanga. Téacs sothuigthe a bheidh san aschur gan aon fhaisnéis thábhachtach a bheith fágtha ar lár de thaisme, agus gan aon fhaisnéis mhícheart a bheith curtha leis.

Aistriúchán gréasáin

Tá aistriúchán gréasáin á thairiscint mar sheirbhís ag an Ionad ó 2015 agus ghnóthaigh sé Duais an Ombudsman le haghaidh Dea-Riaracháin (catagóir: Barrfheabhas i soláthar seirbhísí dírithe ar an saoránach/ar an gcustaiméir) in 2017 maidir leis an réiteach a cuireadh i bhfeidhm i gcomhar leis an EUIPO agus le EU-OSHA chun bainistiú láithreán gréasáin ilteangach a éascú. Ó shin i leith, tá feabhas mór tagtha ar an tseirbhís toisc go bhfuil a mhodúl um aistriúchán gréasáin le haghaidh láithreán gréasáin atá bunaithe ar Drupal athfhorbartha go hiomlán ag an Ionad. Tá an modúl á rith anois ar Drupal 7, 8 agus 9, bhailíochtaigh DIGIT an Choimisiúin é, agus is féidir é a íoslódáil ón ardán Drupal.org.

Aistriúchán EUTManna, comhad MP agus RCDanna

Baineann aistriúchán de thrádmharcanna an Aontais Eorpaigh (EUTManna), de chomhaid Phrótacal Mhaidrid (MP) agus de dhearaí cláraithe an Chomhphobail (RCDanna) leis an aistriúchán de théacsanna teicniúla caighdeánaithe sa réimse de mhaoin thionsclaíoch/intleachtúil atá comhdhéanta de liostaí earraí agus seirbhísí atá bunaithe ar Aicmiú Idirnáisiúnta Earraí agus Seirbhísí chun Críche Chlárú na Marcanna (Aicmiú Nice) de chuid WIPO (an Eagraíocht Dhomhanda um Maoin Intleachtúil) nó ar an gComhaontú Locarno lena mBunaítear Aicmiú Idirnáisiúnta i gcomhair Dearaí Tionscail (Aicmiú Locarno).

Mionathrú ar aistriúcháin

Baineann mionathrú le cur isteach d’thruithe i dtéacs a aistríodh cheana féin. Agus mionathrú á iarraidh, ní mór don chliant doiciméad a chur ar fáil a léiríonn gach athrú a rinneadh ar an téacs roimhe, lena n-áirítear míreanna a cuireadh isteach agus a scriosadh, chomh maith le leagan/leaganacha teanga roimhe sin an doiciméid/na ndoiciméad atá le mionathrú. Déanann aistritheoirí an Ionaid na haistriúcháin a mhionathrú de réir na mionathruithe a rinneadh ar an mbuntéacs.