Image
Ildikó Horváth
Ildikó Horváth, Stiúrthóir an Ionaid Aistriúcháin ó Fheabhra 2022

Is é Stiúrthóir an Ionaid Aistriúcháin ionadaí dlíthiúil na gníomhaireachta, duine a thuairiscíonn chuig Bord Bainistíochta an Ionaid. Tá an Stiúrthóir i gceannas ar bhainistíocht agus riarachán an Ionaid agus tá na príomhfhreagrachtaí seo a leanas uirthi:

  • an clár oibre, an buiséad agus na cinntí arna nglacadh ag an mBord Bainistíochta a ullmhú agus a chur i bhfeidhm;
  • na cúraimí a shanntar don Ionad a chur i gcrích;
  • riarachán ó lá go lá;
  • gach ábhar a bhaineann leis an bhfoireann.

Tugann foireann an Ionaid Aistriúcháin sna ranna agus sna rannóga cúnamh don Stiúrthóir, mar atá léirithe sa chairt eagrúcháin.

Tá an Stiúrthóir freagrach go díreach as an Rannóg Cuntasaíochta, as an Oifigeach Slándála Faisnéisíochta Áitiúil (LISO) agus as an Rannóg um Chaidreamh Seachtrach agus Cumarsáid.

An Rannóg Cuntasaíochta

Is é an Bord Bainistíochta a cheapann an tOifigeach Cuntasaíochta agus cuireann sé/sí a chuid/a cuid dualgas i gcrích go neamhspleách. Is é an tOifigeach Cuntasaíochta agus a fhoireann/a foireann atá freagrach as ioncam, caiteachas agus cuntais a bhainistiú i gcomhréir leis na rialacha agus na rialacháin is infheidhme. Tá an tOifigeach Cuntasaíochta freagrach as cistí a bhainistiú agus as sonrascadh a bhaineann le gníomhaíochtaí an Ionaid. Chun na tascanna sin a chur i gcrích, bíonn an tOifigeach Cuntasaíochta ag obair i ndlúthchomhar leis an gCoimisiún Eorpach, le Cúirt Iniúchóirí na hEorpa agus le hiniúchóirí seachtracha.

Oifigeach Slándála Faisnéisíochta Áitiúil (LISO)

Tá an LISO freagrach as a chinntiú go gcomhlíonann córais TF an Ionaid na caighdeáin slándála ábhartha.

An tOifigeach a bhfuil Bainistíocht Riosca agus Comhordú Rialaithe Inmheánaigh de chúram air (ORMICC)

Tá an ORMICC freagrach as an straitéis rialaithe inmheánaigh a fhorbairt agus a chur chun feidhme. Eagraíonn an ORMICC féinmheasúnú ar Chreat Rialaithe Inmheánaigh an Ionaid agus cuireann sé comhairle ar fáil maidir le bainistíocht riosca, rud a chinntíonn go ndéantar rioscaí a shainaithint go leanúnach agus go ndéantar iad a bhainistiú go cuí.

An Rannóg um Chaidreamh Seachtrach agus Cumarsáid

Bíonn an Rannóg um Chaidreamh Seachtrach agus Cumarsáid i dteagmháil le cliaint an Ionaid chun a riachtanais a aithint agus chun leibhéil shástachta a thomhas. Déantar é sin trí chuairteanna cliant ar bhonn rialta agus trí shuirbhéanna tráthrialta.

I gcomhar leis na cliaint, eagraíonn an Rannóg seisiún oiliúna, ceardlanna agus cuir i láthair d’aistritheoirí an Ionaid. Cuidíonn sé sin leis na haistritheoirí tuiscint níos leithne a fháil ar shainréimsí gníomhaíochta agus ar nósanna imeachta na gcliant. Mar an gcéanna, eagraíonn an Rannóg cuir i láthair chun cur ar chumas na gcliant tuiscint níos fearr a fháil ar ról agus ar sheirbhísí an Ionaid.

Tá an Rannóg freagrach freisin as cumarsáid inmheánach agus sheachtrach. Scaipeann sí faisnéis agus scéalta trí inlíon an Ionaid, an láithreán gréasáin, cainéil na meán sóisialta agus Tairseach na gCliant. Déanann an Rannóg foilseacháin spriocdhírithe a ullmhú agus a chomhordú, amhail tuarascáil Bhuaicphointí na Bliana, agus roinnt bróisiúr agus nuachtlitreacha. Eagraíonn sí imeachtaí éagsúla freisin chun ilteangachas a chur chun cinn.

CV an Stiúrthóra

Dearbhú leasa an Stiúrthóra