Faisnéis phearsanta
Is féidir do chuid sonraí pearsanta a cheartú tráth ar bith. Dá mba mhaith leat ceartúcháin a dhéanamh, cuir sin in iúl dúinn i scríbhinn le do thoil ag an seoladh ríomhphoist seo a leanas: cdt@cdt.europa.eu
Doiciméad (Doiciméid)
Tabhair an oiread sin sonraí agus is féidir le do thoil maidir leis an doiciméad (na doiciméid) a iarradh. Tabhair do d'aire le do thoil, mura bhfuil d'iarratas sách sonrach, b'fhéidir nach mbeimis in ann an doiciméad (na doiciméid) lena mbaineann a shainaithint agus, dá bhrí sin, nach mbeimis in ann d'iarratas a phróiseáil. Tabhair do d'aire le do thoil, cé go bhféadfá cúiseanna ar d'iarratas a chur ar fáil, nach bhfuil sé seo ag teastáil.
Leagan teanga roghnaithe an doiciméid (na ndoiciméad)
(a fhad is go bhfuil an doiciméad (na doiciméid) ar fáil sa teanga sin)

Déanfaidh an tIonad Aistriúcháin d'iarratas a imscrúdú bunaithe ar Rialachán (CE) Uimh 1049/2001 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le rochtain phoiblí ar dhoiciméid de chuid Pharlaimint na hEorpa, de chuid na Comhairle agus de chuid an Choimisúin (IO L 145 de 2001/05/31, lch. 43) agus ar na forálacha sonracha maidir le rochtain phoiblí ar dhoiciméid de chuid na Comhairle atá leagtha amach in Iarscríbhinn II a ghabhann le Rialacha Nós Imeachta na Comhairle - Cinneadh na Comhairle 2004/338/CE, Euratom (IO L 106 de 2004/04/15, lch 22.). 

Cosaint sonraí: tá próiseáil na sonraí pearsanta a chuir tú isteach san fhoirm iarratais seo (ainm agus seoladh) faoi rialú ag na rialacha cosanta atá leagtha síos i Rialachán (CE) Uimh 45/2001 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Nollaig 2000 maidir le daoine aonair a chosaint i dtaca le próiseáil sonraí pearsanta ag institiúidí agus comhlachtaí an Chomhphobail agus maidir le saorghluaiseacht sonraí den chineál sin (Iris Oifigiúil L 8 de 12.1.2001, lch. 1)

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.