Cuireann an Roinn Riaracháin tacaíocht riaracháin agus theicniúil ar fáil sna réimsí d’acmhainní daonna (AD), pleanáil buiséid agus straitéise, gnóthaí dlí, iarratais ar thairiscintí, saoráidí agus slándáil.

An Grúpa Airgeadais

Cinntíonn an Grúpa Airgeadais go bhfeidhmíonn bainistíocht airgeadais an Ionaid mar is ceart agus go gcomhlíontar na rialacha agus na rialúcháin is infheidhme. Déanann sé ullmhúchán agus iarchúram ar bhuiséad an Ionaid Aistriúcháin a chomhordú agus bíonn siad i ndlúth-theagmháil le cliaint an Ionaid ar bhonn rialta chun go bhféadfaí a réamhaisnéis buiséid a chur i gcuntas i mbuiséad ioncaim an Ionaid Aistriúcháin. Cúram tábhachtach eile is ea fíorú ex ante agus ex post na n-idirbheart airgeadais.

An Rannóg um Phleanáil Straitéiseach

Ullmhaíonn an Rannóg um Phleanáil Straitéiseach Clár Straitéise Ilbhliantúil agus Clár Oibre Ilbhliantúil an Ionaid agus cuireann sí na cláir sin i bhfeidhm agus déanann sí ullmhú na Tuarascála Gníomhaíochta Bliantúla a chomhordú. Ina theannta sin, déanann sí bainistíocht riosca agus rialú inmheánach a chomhordú agus a mhonatóiriú.

An Rannóg Gnóthaí Dlí

Bíonn an Rannóg Gnóthaí Dlí ag déileáil le gach ceist dlí a thagann chun cinn le linn oibríochtaí an Ionaid Aistriúcháin. I gcás dlíthíochta, déanann an Rannóg Gnóthaí Dlí ionadaíocht ar son an Ionaid Aistriúcháin.

Bíonn an Rannóg freagrach as socruithe idir an tIonad agus a gcliaint a dhréachtú agus a bhainistiú. Ina theannta sin, bíonn sí ag déileáil le cúrsaí conarthaí le soláthraithe agus soláthraithe seirbhíse an Ionaid, agus feidhmíonn sí mar chomhairleoir dlí do bhainistíocht an Ionaid.

Chun aistriúcháin a chur ar fáil i réimsí éagsúla, cuireann an tIonad Aistriúcháin liostaí soláthraithe teanga le chéile, atá speisialaithe i réimsí gníomhaíochta chliaint an Ionaid. Déantar é sin trí nósanna imeachta glaonna poiblí ar thairiscintí arna n-eagrú ag an Rannóg.

An Rannóg Saoráidí agus Slándála

Cinntíonn an Rannóg Saoráidí agus Slándála go bhfuil cosaint shásúil ann d’fhoireann, sonraí, foirgnimh agus trealamh an Ionaid i gcoinne aon rioscaí slándála agus go gcomhlíontar rialacha sláinte agus sábháilteachta. Déanann an Grúpa bainistíocht ar mhaoin sochorraithe agus maoin dochorraithe agus bíonn sé freagrach as leanúnachas gnó a chomhordú sa chás de bhriseadh isteach suntasach ar oibríochtaí an Ionaid, rud nach dtarlaíonn go minic. Ina theannta sin, cuireann an Grúpa bearta neamhdhíobhálacha don chomhshaol chun cinn san Ionad agus ardaíonn sé feasacht na foirne ar chúrsaí a bhaineann le bainistíocht dramhaíola.

An Rannóg Acmhainní Daonna

Déanann an Rannóg Acmhainní Daonna beartais AD a fhorbairt, a chomhordú agus a chur i bhfeidhm agus cuireann sí comhairle agus treoirlínte ar fáil do bhainistíocht agus baill foirne an Ionaid ar chúrsaí AD. Go sonrach, baineann a ról le baill foirne agus daoine faoi oiliúint a roghnú, a earcú agus a fhorbairt ina ngairmeacha (oiliúint, bainistíocht scileanna, breithmheas agus ardú céime). Tá an Rannóg freagrach freisin as ceisteanna buiséid agus airgeadais a bhaineann le caiteachas na foirne.