Tutustu palveluvalikoimaamme

Käännöskeskuksella on asiakkaita ympäri Eurooppaa eri erikoisaloilta, joita ovat esimerkiksi koulutus, työllisyys, kulttuuri, liikenne, tutkimus ja innovointi, sosiaaliasiat, ympäristö, energia, kemia, tekijänoikeudet, lainsäädäntö, talousarvio ja rahoitus, ulko- ja turvallisuuspolitiikka, poliisiyhteistyö ja oikeudellinen yhteistyö, kansanterveys ja kuluttajansuoja. Käännöskeskus tarjoaa kielipalveluja Euroopan unionin 24 virallisella kielellä ja pyynnöstä muilla kuin EU:n kielillä. Keskus tarjoaa tarkemmin sanottuna seuraavat palvelut:

Kääntäminen

Kääntämisessä lähdekielisen tekstin merkitys esitetään kohdekielellä ja tuotetaan teksti, joka on kohdekielen kielioppisääntöjen mukainen ja joka noudattaa käännöstoimeksiannossa saatuja ohjeita. ”Lähdekieli” tarkoittaa kieltä, jolla alkuperäinen teksti (jota myös sanotaan ”lähdetekstiksi”) on kirjoitettu, ja ”kohdekieli” kieltä, jolle lähdeteksti käännetään.

Lähdetekstien oikoluku

Oikoluvulla tarkoitetaan kielentarkastusta, jolla varmistetaan, että teksti noudattaa lähdekielen kielioppi-, välimerkki- ja oikeinkirjoitussääntöjä. Oikolukija korjaa kielioppi-, välimerkki- ja oikeinkirjoitusvirheet. Jos oikolukija katsoo, että tekstin kielellistä laatua voitaisiin parantaa selkeyden ja ymmärrettävyyden kannalta, hän lisää kyseiseen tekstiin huomautuksen parannusehdotuksesta. Oikolukijan ei odoteta huomaavan tai korjaavan tekstin sisältöön liittyviä ongelmia tai virheitä. Jos oikolukija havaitsee mahdollisia sisältöön liittyviä ongelmia, hän merkitsee ne tekstiin korostuksella. Asiakkaan tehtävänä on arvioida kaikkien huomautusten asiaankuuluvuus ja ryhtyä tarvittaviin toimiin. Oikolukija ei korjaa mitään tekstin muotoiluun tai asetteluun liittyviä ongelmia.

Kielellinen neuvonta

Kielellisessä neuvonnassa analysoidaan asiakkaan tarpeet käännösprosessia parantavien ratkaisujen kehittämiseksi. Tämä voi tarkoittaa asiakirjojen laatimisessa auttamista, tiettyjen asiakirjaryhmien analysointia, jotta voidaan havaita toistuvat tai samanlaiset tekstinosat, jotka voidaan yhtenäistää asiakirjamalleissa ja siten vähentää käännöskustannuksia, tai asiakirjojen työnkulun analysointia. Tällaisen palvelun työmäärään vaikuttaa erittäin paljon kunkin yksittäisen tapauksen vaativuus.


Terminologia

Terminologiatyössä luodaan kattavia sanastoja, joissa on lähde- ja kohdekielen termit, määritelmät, lähde- ja sisältöviittaukset, huomautukset jne.

Tekstittäminen

Tekstittämisessä puhe videolla esitetään tekstinä näytöllä. Palveluun voi sisältyä myös ajastus eli tekstien ja kuvan synkronointi. Tekstitys voidaan laatia videon lähdekielellä tai yhdellä tai usealla muulla kielellä yhdistettynä aikakoodeihin, jotka osoittavat, milloin teksti tulee näkyviin ja miten kauan se näkyy näytöllä.

Termiluettelot

Tässä palvelussa käännetään yksinkertaisia termiluetteloja (sanoja tai ilmaisuja, tavallisesti substantiiveja tai substantiivilausekkeita) antamatta määritelmää, lähdettä, sisältöä, huomautuksia jne.


Laadun jälkitarkastukset

Laadun jälkitarkastuksissa (EPQC) tarkastetaan ja arvioidaan määräajoin tietty otos käännöskeskuksen EUIPO:lle (Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto) toimittamia Euroopan unionin tavaramerkkien käännöksiä sovittuja kriteerejä noudattaen.

Termiluettelojen tarkastaminen

Lähde- ja kohdetekstejä vertaamallaja selvitetään, soveltuuko kaksikielinen termiluettelo tiettyyn tarkoitukseen, ja tarvittaessa tehdään korjauksia. Jos käännöskeskuksen kääntäjä huomaa, että tarkastettava termiluettelo vaatii huomattavaa muokkausta, käännöskeskus voi kieltäytyä tarkastuspyynnöstä ja suositella, että asiakas esittää sen sijaan pyynnön termiluettelon kääntämisestä.

Käännösten tarkastaminen

Käännöskeskus tarjoaa yhtenä palvelunaan käännettyjen asiakirjojen tarkastamista. Lähde- ja kohdetekstejä vertaamalla selvitetään, soveltuuko käännös sovittuun tarkoitukseen, ja tarvittaessa tehdään korjauksia. Jos käännöskeskuksen kääntäjä kuitenkin katsoo tarkastuksen aikana, että tarkastettava teksti vaatii huomattavaa muokkausta, käännöskeskus voi kieltäytyä tarkastamisesta ja suositella, että asiakas esittää sen sijasta käännöspyynnön.


Käännösten muuttaminen

Muuttaminen tarkoittaa muutosten lisäämistä aiemmin käännettyihin teksteihin. Muutospyynnössä asiakkaan on toimitettava asiakirja, jossa näkyvät kaikki aiempaan tekstiin tehdyt muutokset, sekä lisäykset että poistot, ja aiempi kieliversio (aiemmat kieliversiot) muutettavasta tekstistä (muutettavista teksteistä). Käännöskeskuksen kääntäjät muuttavat käännöksiä alkuperäiseen tekstiin tehtyjen muutosten mukaisesti.

EU-tavaramerkkien, Madridin pöytäkirjan mukaisten rekisteröintien ja rekisteröityjen yhteisömallien kääntäminen

Euroopan unionin tavaramerkkien (EUTM), Madridin pöytäkirjan mukaisten rekisteröintien ja rekisteröityjen yhteisömallien kääntäminen tarkoittaa teollis- ja tekijänoikeuksien alaan kuuluvien vakioitujen teknisten tekstien kääntämistä. Siinä laaditaan tavaroiden ja palvelujen luetteloja, jotka perustuvat väljästi WIPOn (Maailman henkisen omaisuuden järjestö) tavaroiden ja palvelujen kansainväliseen luokitukseen tavaramerkkien rekisteröimistä varten (Nizzan luokitus) tai WIPOn Locarnon sopimukseen, jolla perustetaan teollismallien kansainvälinen luokitus (Locarnon luokitus).