Hallinto-osasto antaa hallinnollista ja teknistä tukea henkilöresurssien, talousarviosuunnittelun, strategisen suunnittelun, oikeudellisten asioiden, tarjouspyyntöjen, kirjanpidon, tilojen hallinnoinnin ja turvallisuuden aloilla.

Tilinpitäjä

Hallintoneuvosto nimittää tilinpitäjän, joka suorittaa tehtävänsä itsenäisesti. Tilinpitäjä ryhmineen vastaa tulojen, menojen ja tilien hallinnoinnista sovellettavien sääntöjen ja asetusten mukaisesti. Tilinpitäjä on vastuussa varainhallinnasta ja käännöskeskuksen toimintaan liittyvästä laskutuksesta. Näiden tehtävien täyttämiseksi tilinpitäjä tekee tiivistä yhteistyötä Euroopan komission, Euroopan tilintarkastustuomioistuimen ja ulkopuolisten tarkastajien kanssa.

Budjetoinnin ja strategisen suunnittelun jaosto

Budjetoinnin ja strategisen suunnittelun jaosto varmistaa, että käännöskeskuksen varainhoito toimii asianmukaisesti ja että siinä noudatetaan sovellettavia sääntöjä ja asetuksia. Se koordinoi käännöskeskuksen talousarvion laatimista ja seurantaa ja pitää tiiviisti yhteyttä keskuksen asiakkaisiin, jotta niiden talousarvioennusteet voidaan sisällyttää keskuksen tuloarvioon.

Toisena tärkeänä tehtävänä ovat talousasioiden ennakko- ja jälkitarkastukset.

Jaosto koordinoi keskuksen monivuotisen strategian ja monivuotisten työohjelmien laatimista ja täytäntöönpanoa. Se auttaa myös vuotuisen toimintakertomuksen laadinnassa. Lisäksi se koordinoi ja seuraa riskinhallinnan ja sisäisen valvonnan täytäntöönpanoa.

Oikeusasiain jaosto

Oikeusasiain jaosto käsittelee kaikki oikeudelliset asiat, joita käännöskeskuksella voi toimiensa osalta olla. Se edustaa käännöskeskusta kaikissa oikeudenkäynneissä.

Jaosto vastaa käännöskeskuksen ja sen asiakkaiden välisten järjestelyjen laatimisesta ja hallinnoinnista. Se käsittelee myös kaikki sopimusasiat käännöskeskuksen toimittajien ja palveluntuottajien kanssa ja antaa oikeudellista neuvontaa keskuksen johdolle.

Voidakseen tarjota käännöksiä monilla eri aloilla käännöskeskus laati ja päivittää jatkuvasti luetteloita ulkopuolisista kielipalvelujen tarjoajista, jotka ovat erikoistuneet keskuksen asiakkaiden toimialoihin. Tämä tehdään oikeusasiain jaoston järjestämien tarjouspyyntömenettelyjen avulla.

Toimitila- ja turvallisuusryhmä

Toimitila- ja turvallisuusryhmä varmistaa, että käännöskeskuksen henkilöstö, tiedot, rakennukset ja laitteet on suojattu asianmukaisesti kaikilta niiden turvallisuuteen kohdistuvilta uhilta ja että työsuojelusäännöt pannaan täytäntöön. Ryhmä hallinnoi irtainta ja kiinteää omaisuutta, ja se vastaa liiketoiminnan jatkuvuuden koordinoinnista, jos käännöskeskuksen toimiin tulee merkittäviä häiriöitä. Lisäksi ryhmä edistää ympäristön kannalta suotuisia toimenpiteitä keskuksessa ja valistaa henkilöstöä jätehuollosta.

Henkilöstöhallinnan jaosto

Henkilöstöhallinnan jaosto laatii, koordinoi ja toteuttaa henkilöstöhallinnan toimintalinjoja ja antaa neuvontaa ja ohjausta käännöskeskuksen johdolle ja henkilöstölle henkilöstöasioissa. Sen tehtävä liittyy erityisesti henkilöstön ja harjoittelijoiden valintaan, rekrytointiin ja urakehitykseen (koulutus, osaamisen hallinta, arviointi ja ylennykset). Jaosto vastaa myös henkilöstökuluja koskevista talousarvio- ja rahoitusasioista.