Hallinto-osasto antaa hallinnollista ja teknistä tukea henkilöresurssien, talousarvion, strategisen suunnittelun, oikeudellisten asioiden, tarjouspyyntöjen, tilojen hallinnoinnin ja turvallisuuden aloilla.

Varainhoitoryhmä

Varainhoidon ryhmä varmistaa, käännöskeskuksen asianmukaisesta varainhoidosta ja että siinä noudatetaan sovellettavia sääntöjä ja asetuksia. Se koordinoi käännöskeskuksen talousarvion laatimista ja seurantaa ja pitää tiiviisti yhteyttä keskuksen asiakkaisiin, jotta niiden talousarvioennusteet voitaisiin sisällyttää keskuksen tuloarvioon. Toisena tärkeänä tehtävänä ovat talousasioiden ennakko- ja jälkitarkastukset.

Strategisen suunnittelun jaosto

Strategisen suunnittelun jaosto valmistelee ja panee täytäntöön käännöskeskuksen monivuotisen strategian ja monivuotisen työohjelman sekä koordinoi vuotuisen toimintakertomuksen laatimista. Lisäksi se koordinoi ja seuraa myös riskinhallinnan ja sisäisen valvonnan täytäntöönpanoa.

Oikeusasiain jaosto

Oikeusasiain jaosto käsittelee kaikki oikeudelliset asiat, joita käännöskeskuksella voi toimiensa osalta olla. Se edustaa käännöskeskusta kaikissa oikeudenkäynneissä.

Jaosto vastaa käännöskeskuksen ja sen asiakkaiden välisten järjestelyjen laatimisesta ja hallinnoinnista. Se käsittelee myös sopimusasiat käännöskeskuksen toimittajien ja palveluntuottajien kanssa ja antaa oikeudellista neuvontaa keskuksen johdolle.

Voidakseen tarjota käännöksiä monilla eri aloilla käännöskeskus laati ja päivittää jatkuvasti luetteloita ulkopuolisista kielipalvelujen tarjoajista, jotka ovat erikoistuneet keskuksen asiakkaiden toimialoihin. Tämä tehdään oikeusasiain jaoston järjestämien julkisten tarjouspyyntömenettelyjen avulla.

Toimitila- ja turvallisuusjaosto

Toimitila- ja turvallisuusjaosto varmistaa, että käännöskeskuksen henkilöstö, tiedot, rakennukset ja laitteet on suojattu asianmukaisesti kaikilta turvallisuusriskeiltä ja että työsuojelusääntöjä noudatetaan. Ryhmä hallinnoi irtainta ja kiinteää omaisuutta, ja se vastaa liiketoiminnan jatkuvuuden koordinoinnista niissä harvinaisissa poikkeustapauksissa, joissa käännöskeskuksen toimiin voi tulla merkittäviä häiriöitä. Lisäksi ryhmä edistää ympäristöystävällisiä toimia keskuksessa ja valistaa henkilöstöä jätehuollosta.

Henkilöstöhallinnan jaosto

Henkilöstöhallinnan jaosto laatii, koordinoi ja toteuttaa henkilöstöhallinnan toimintalinjoja sekä neuvoo ja ohjaa käännöskeskuksen johtoa ja työntekijöitä henkilöstöasioissa. Sen tehtävä liittyy erityisesti henkilöstön ja harjoittelijoiden valintaan, rekrytointiin ja urakehitykseen (koulutus, osaamisen hallinta, arviointi ja ylennykset). Jaosto vastaa myös henkilöstökuluja koskevista talousarvio- ja rahoitusasioista.