Et rahuldada klientide vajadusi keeleteenuste järele, teeb tõlkekeskus koostööd väliste teenuseosutajatega tekstide tõlkimise, muutmise, toimetamise, keeletoimetamise, terminoloogia ja terminiloendite alal.

External language service provider

Nende teenuste tellimiseks kasutab tõlkekeskus raam- või erilepinguid olenevalt teenuse liigist, keelekombinatsioonist ja tõlgitava teksti valdkonnast. Raamlepingud sõlmitakse tõlkekeskuse korraldatud pakkumismenetluses edukaks osutunud teenuseosutajatega. Lepingud kehtivad ühe aasta ja neid võib vaikival kokkuleppel pikendada aasta kaupa, kuid kokku mitte kauemaks kui neli aastat. Töövõtjaga võetakse ühendust, kui klient esitab tellimuse. Kui nimekirja esimene töövõtja ei saa tellimust täita või ei vasta, võib tõlkekeskus pakkuda tööd nimekirja teisele töövõtjale ja nii edasi. Erilepingud sõlmitakse välise teenuseosutajaga konkreetse keeleteenuse jaoks ja valdkonnas, mida raamleping ei hõlma, või kui ükski raamnimekirjas olev töövõtja ei saa asjaomast tööd võtta.

Tõlkekeskuse nüüdisaegne proaktiivne allhankemudel põhineb kolmel põhielemendil: ekspertidest välised keeleteenuste osutajad, dünaamiline hindamissüsteem (muutuva paremusjärjestusega; ELis võttis selle esimest korda kasutusele tõlkekeskus), mis tagab, et töö teevad parimad keeleteenuste osutajad, ning keeleressursside kättesaadavaks tegemine välistele teenuseosutajatele, et nende tööd hõlbustada.

Väliste keeleteenuste osutajate tõlgitud ja tõlkekeskusele esitatud tõlked peaksid olema piisavalt kvaliteetsed, et neid saaks kasutada ilma keskusepoolse täiendava läbivaatamiseta. Tõlkekeskuse kvaliteedi tagamise raames nende teenuseosutajate töid siiski hinnatakse, mis tähendab, et tõlkeid vaatavad hindamislehe alusel süstemaatiliselt läbi keskuse koosseisulised tõlkijad, et tagada tõlgete otstarbekohasus. Hindamisleht ei sisalda ainult tõlke ja toimetamise kvaliteedi üldhinnangut, vaid vajadusel ka üksikasjalikku teavet leitud vigade kohta. Tõlkekeskus pöörab tähelepanu terviklikkusele ja täpsusele, viitedokumentide ja avaldatud materjalide nõuetekohasele tsiteerimisele, juhiste järgimisele ning terminoloogilisele ja stiililisele järjepidevusele.

Tõlkekeskus tellib keeleteenuseid peamiselt 24 ELi ametlikus keeles, aga ka muudes kui ELi keeltes, nagu islandi, norra, araabia, vene, serbia, hiina, jaapani, heebrea, pärsia keel jne.