Mis on praktika?

Tõlkekeskus pakub praktikavõimalusi, eelkõige Euroopa Liidu liikmesriikide ja kandidaatriikide üliõpilastele, kes soovivad tutvuda keskuse tegevusvaldkondadega ning saada mitmekultuurilises ja mitmekeelses keskkonnas töötamise kogemust koos võimalusega luua kontakte.

Kui kaua praktika kestab?

Praktika minimaalne kestus on kolm kuud ja maksimaalne kuus kuud (v.a erandid).

Mis on praktikandiks kandideerimise tingimused?

Praktikakohta saavad taotleda isikud, kes taotlemise ajal vastavad järgmistele tingimustele:

  • haridus: nad on sooritanud vähemalt neli semestrit kõrgkooliõpinguid või muid võrdväärseid õpinguid tõlkekeskusele huvi pakkuvates valdkondades;
  • töökogemus: taotlejal peab olema mõningane esmane töökogemus tõlkekeskuse ühes tegevusvaldkonnas;
  • keeleoskus: taotleja peab oskama üht Euroopa Liidu ametlikku keelt põhjalikult ja teist Euroopa Liidu ametlikku keelt rahuldavalt tasemel, millest piisab tööülesannete täitmiseks; tõlkekeskuse töökeelte (prantsuse või inglise) hea oskus on eeliseks. Kandidaatriikide taotlejad peavad oskama põhjalikult vähemalt üht kandidaatriigi keelt ja hästi inglise või prantsuse keelt.

Kuidas osaleda valikumenetluses?

Enne iga kalendriaasta algust otsustab tõlkekeskus praktikakohtade arvu sõltuvalt eelarveassigneeringutest ja iga osakonna praktikakohtade vajadusest.

Seejärel avaldab tõlkekeskus veebilehel praktikakohtade taotluste kutse, mis sätestab valikumenetluse eri etapid (kõlblikkus- ja valikukriteeriumid, taotlusvorm jt).

Kui suur on praktikakohal saadav toetus?

Praktikandid saavad alates praktika alguskuupäevast toetust, mille suurus on 25% palgaastme AD5 1. järgu ajutise töötaja põhipalgast.

Lisateave on tõlkekeskuse praktikakohti käsitlevas haldusotsuses aadressil: haldusotsus/DA_012010