Tõlkekeskus pakub praktikavõimalusi Euroopa Liidu liikmesriikide kodanikele ja kandidaatriikide kodanikele, kes soovivad omandada töökogemust Euroopa Liidu ja eelkõige tõlkekeskuse tegevuses.  

Kui pikk on praktika? 

Praktika kestab kõige vähem 3 kuud ja kõige rohkem 12 kuud.

Kõlblikkuskriteeriumid

Praktika taotlemisel peavad kandidaadid vastama järgmistele nõuetele: 

  • akadeemiline kvalifikatsioon: kandidaat on edukalt lõpetanud vähemalt 3-aastase nominaalõppeajaga kõrghariduse (ülikooliõpingud) või võrdväärse hariduse, mida tõendab diplom või asjakohane ametlik tunnistus; 
  • keeleoskus: kandidaat valdab põhjalikult üht Euroopa Liidu ametlikku keelt (Euroopa keeleõppe raamdokumendi tase C1) ja teist ELi keelt rahuldavalt tööülesannete täitmiseks vajalikul määral (Euroopa keeleõppe raamdokumendi tase B2). Kandidaatriikide taotlejad peavad valdama rahuldavalt (tase B2) tõlkekeskuse üht töökeelt (prantsuse või inglise keelt). 

Valikumenetlus

Tõlkekeskus avaldab oma veebilehel praktikataotluste esitamise kutse ja kutsub kandidaate üles esitama kandideerimisavalduse enne märgitud tähtpäeva. 

Enne seda otsustab tõlkekeskus pakutavate praktikakohtade arvu, sõltuvalt eelarvelistest kaalutlustest ja iga osakonna suutlikkusest praktikanti vastu võtta. 

Praktikatoetused

Praktikantidele makstakse igakuist toetust, mille suurus on 25% ajutise töötaja palgaastme AD5 4. järgu kuu põhipalgast ja mida kohaldatakse alates praktika alguskuupäevast. 

Lisateave on tõlkekeskuse praktikakohtade haldusotsuses: Haldusotsus / DA_012022