Personalikomitee on töökorraga ettenähtud komitee, kes esindab tõlkekeskuse töötajate huve juhtkonna ees ja tagab pideva suhtluse organisatsiooni ja töötajate vahel.

Komitee aitab kaasa tõlkekeskuse sujuvale toimimisele, olles töötajate arvamuste väljendamise kanaliks. Komitee tegutseb üldisel tasandil, kaitstes töötajate huve tervikuna ja üksikisiku tasandil ning aidates töötajaid nende igapäevatöös tekkivate probleemide korral. Töötajad valivad komitee liikmed kolmeks aastaks ja sinna kuuluvad viis täisliiget ja viis asendusliiget. Komitee põhiülesanded on järgmised:

  • arvamuste esitamine haldus- ja personaliküsimustes (üldised rakendussätted, personalipoliitika kava jne);
  • uute töötajate valikumenetlustes osalevate esindajate määramine;
  • soovituste tegemine tõlkekeskuse töökorralduse ja toimimise ning töötajate üldiste ja töötingimuste parandamiseks;
  • osalemine üldist personalipoliitikat käsitlevates aruteludes asutuste personalikomiteede kogu kaudu;
  • osalemine tõlkekeskuse poolt töötajate huvide kaitseks loodud sotsiaalhoolekandeorganites, nagu institutsioonidevaheline sotsiaaltegevuse komisjon.