Meie teenuste tutvustus

Tõlkekeskuse kliendid asuvad kõikjal Euroopas ning on spetsialiseerunud sellistes valdkondades nagu haridus, tööhõive, kultuur, transport, teadus- ja uuendustegevus, sotsiaalküsimused, keskkond, energia, keemia, omandiõigus, õigus, eelarve- ja finantsküsimused, välis- ja julgeolekupoliitika, politsei- ja õiguskoostöö, rahvatervis ja tarbijakaitse. Tõlkekeskus osutab teenuseid 24 ELi ametlikus keeles ja vajadusel muudeski keeltes. Pakume järgmisi teenuseid:

Tõlkimine

Tõlkimine on tähenduse edasiandmine lähtekeelest sihtkeelde eesmärgiga koostada tekst, mis vastab sihtkeele grammatikareeglitele ja tõlkeprojektis antud juhistele. Lähtekeel on keel, milles on koostatud originaaltekst (ehk lähtetekst), ja sihtkeel on keel, millesse lähtetekst tõlgitakse.

Lähteteksti keeletoimetamine

Keeletoimetamine tähendab teksti keelelist kontrollimist veendumaks, et see vastab lähtekeele grammatika-, õigekirja- ja kirjavahemärkide kasutamise reeglitele. Toimetaja parandab grammatika-, õigekirja- ja kirjavahemärgivead. Kui ta leiab, et teksti keelelist kvaliteeti tuleks selguse ja arusaadavuse huvides parandada, lisab ta kommentaari, soovitades paranduste tegemist. Toimetaja ei pea otsima ega parandama teksti sisuga seotud vigu ega probleeme. Kui toimetaja leiab sisuvigu, tõstab ta need tekstis esile. Klient otsustab, kas kommentaarid on asjakohased, ja võtab vajalikud meetmed. Toimetaja ei paranda vormindus- ega küljendusvigu.

Keelenõustamine

Keelenõustamine tähendab kliendi keeleliste vajaduste analüüsimist, et töötada välja tõlkeprotsessi optimeerivad lahendused. See võib hõlmata abi dokumentide koostamisel või dokumentide töövoogude või eriprojektide analüüsimisel. Selle teenusega kaasnev töökoormus oleneb suuresti konkreetse juhtumi keerukusest.


Terminoloogiatöö

Terminoloogiatöö seisneb terviklike sõnastike koostamises, mis sisaldavad lähte- ja sihtkeelseid termineid koos määratlustega, allika- ja kontekstiviiteid, märkusi jne.

Subtiitrimine

Subtiitrimine tähendab videos suulisele kõnele ekraanil teksti lisamist. Teenus võib hõlmata ajakoodide sisestamist, st subtiitrite ja video sünkroonimist. Subtiitrida saab üksnes video lähtekeeles või ühes või mitmes teises keeles koos ajakoodidega, mis näitavad, mis hetkel ja kui kauaks subtiiter ekraanile ilmub.

Terminiloendid

See teenus tähendab lihtsate terminiloendite (sõnade või väljendite, tavaliselt nimisõnade või nimisõnafraaside) tõlkimist ilma määratluse, allika, konteksti ja märkusteta.


Transkriptsioon

Transkriptsioon tähendab audio- ja/või videofaili muutmist kvaliteetseks kirjalikuks tekstiks. Seda tehakse kõnetuvastustehnoloogia abil, mille toorväljundit hiljem järeltoimetatakse. Kirjalik väljund võib sisaldada ajakoode ja kõneleja tuvastust.

Järelkontroll

Järelkontroll hõlmab EUIPO (Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ameti) jaoks tehtud ELi kaubamärkide tõlgete konkreetse valimi korrapärast läbivaatamist ja hindamist, võttes arvesse kokkulepitud raamistikku.

Terminiloendite toimetamine

Kakskeelse terminiloendi toimetamisel analüüsitakse, kas see vastab kokkulepitud eesmärgile, võrreldakse lähte- ja sihtkeelseid termineid ning tehakse vajadusel parandusi. Kui asutusesisene tõlkija näeb tõlke toimetamise ajal, et terminiloend vajab ulatuslikku muutmist, võib tõlkekeskus toimetamise teenusest keelduda ja soovitada kliendil esitada selle asemel terminiloendi tõlke taotlus.


Tõlketoimetamine

Tõlketoimetamine tähendab kontrollimist, kas tõlge vastab kokkulepitud eesmärgile: võrreldakse lähte- ja sihtkeelset teksti ja tehakse vajaduse korral parandusi. Tõlkekeskus osutab tõlketoimetamise teenust. Kui aga asutusesisene tõlkija leiab tõlketoimetamise ajal, et tekst vajab ulatuslikku muutmist, võib tõlkekeskus tõlketoimetamise teenuse osutamisest keelduda ja soovitada kliendil esitada selle asemel tõlketellimus.

Tõlgete muutmine

See teenus tähendab varem tõlgitud teksti muudatuste tegemist. Muutmistellimuse korral peab klient esitama dokumendi, milles on näidatud kõik varasemasse teksti tehtud muudatused, sh lisatud ja kustutatud osad, samuti muudetava dokumendi varasema(d) tõlkeversiooni(d). Tõlkekeskuse tõlkijad muudavad siis tõlkedokumenti vastavalt originaalteksti muudatustele.

ELi kaubamärkide, Madridi protokolli toimikute ja ühenduse registreeritud disainilahenduste tõlkimine

Euroopa Liidu (ELi) kaubamärkide, Madridi protokolli toimikute ja ühenduse registreeritud disainilahenduste tõlkimine hõlmab tööstusomandi/intellektuaalomandi valdkonna tehniliste standardtekstide tõlkimist. Need sisaldavad kaupade ja teenuste loendeid, mis üldjoontes põhinevad WIPO (Maailma Intellektuaalse Omandi Organisatsiooni) Nizza klassifikatsioonil (märkide registreerimisel kasutatav kaupade ja teenuste rahvusvaheline klassifikatsioon) või Locarno klassifikatsioonil (tööstusdisainilahenduste rahvusvahelise klassifikatsiooni Locarno kokkulepe).