Nagu on sätestatud Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse asutamismääruses, täidab tõlkekeskus ELi asutuste ja muude ELi organite keeleteenuste vajadusi. Ühtlasi võib tõlkekeskus abistada muude ELi institutsioonide tõlketeenistusi ülekoormuse korral. Keskusel on koostöölepingud 70 kliendiga kogu Euroopa Liidus, nagu on näidatud alloleval interaktiivsel kaardil.

Oma kliendipoliitikas lähtub tõlkekeskus eesmärgist saavutada kliendirahulolu, pakkudes klientidele kvaliteetseid keeleteenuseid tihedas vastastikuses koostöös ja teabevahetuses.

Kliendid on meie partnerid püüdluses anda ELi kodanikele täpset ja kasutajasõbralikku teavet nende emakeeles. Seetõttu julgustame kliente andma meie töö kohta tagasisidet, nagu on kirjeldatud tõlkekeskuse töökorralduses.

ELi institutsioonid

ELi institutsioonid

Euroopa Liidu Nõukogu

ELi institutsioonid

Euroopa Liidu Kohus

ELi institutsioonid

Euroopa Keskpank

ELi institutsioonid

Euroopa Komisjoni tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse peadirektoraat

ELi institutsioonid

Euroopa Komisjoni siseturu, tööstuse, ettevõtluse ja VKEde peadirektoraat

ELi institutsioonid

Euroopa Komisjoni õigus- ja tarbijaküsimuste peadirektoraat

ELi institutsioonid

Euroopa Komisjoni kirjaliku tõlke peadirektoraat

ELi institutsioonid

Euroopa Kontrollikoda

ELi institutsioonid

Euroopa Parlamendi kirjaliku tõlke peadirektoraat

EU Institutions

EU Institutions

European Parliament - Directorate-General for Communication

ELi ametid

ELi ametid

BERECi Tugiamet

ELi ametid

Ühenduse Sordiamet

ELi ametid

Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Amet

ELi ametid

Euroopa Pangandusjärelevalve

ELi ametid

Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Amet

ELi ametid

Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus

ELi ametid

Euroopa Kutseõppe Arenduskeskus

ELi ametid

Euroopa Kemikaaliamet

ELi ametid

Euroopa Kaitseagentuur

ELi ametid

Euroopa Keskkonnaamet

ELi ametid

Euroopa Kalanduskontrolli Amet

ELi ametid

Euroopa Toiduohutusamet

ELi ametid

Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Sihtasutus

ELi ametid

Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut

ELi ametid

Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut

ELi ametid

Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve

ELi ametid

Euroopa Tööjõuamet

ELi ametid

Euroopa Meresõiduohutuse Amet

ELi ametid

Euroopa Ravimiamet

ELi ametid

Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskus

ELi ametid

Euroopa Prokuratuur

ELi ametid

Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve

ELi ametid

Euroopa Koolitusfond

ELi ametid

Euroopa Liidu Varjupaigaamet

ELi ametid

Euroopa Liidu Kriminaalõigusalase Koostöö Amet

ELi ametid

Euroopa Liidu Küberturvalisuse Amet

ELi ametid

Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet

ELi ametid

Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Amet

ELi ametid

Euroopa Liidu Õiguskaitsekoolituse Amet

ELi ametid

Euroopa Liidu Raudteeamet

ELi ametid

Euroopa Liidu Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostöö Amet

ELi ametid

Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Liidu Amet

ELi ametid

Euroopa Liidu Kosmoseprogrammi Amet

ELi ametid

Euroopa Liidu Lennundusohutusamet

ELi ametid

Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet

ELi ametid

Euroopa Liidu Satelliidikeskus

ELi ametid

Merenduse Valdkonna Analüüside ja Operatsioonide Keskuse narkootikumidevastase võitluse töörühm

ELi ametid

Ühtne Kriisilahendusnõukogu

EU Agencies

EU Agencies

European Cybersecurity Competence Centre and Network

Rakendusametid

Rakendusametid

Euroopa Kliima, Taristu ja Keskkonna Rakendusamet

Rakendusametid

Euroopa Hariduse ja Kultuuri Rakendusamet

Rakendusametid

Euroopa Tervishoiu ja Digitaalvaldkonna Rakendusamet

Rakendusametid

Euroopa Innovatsiooninõukogu ning Väikeste ja Keskmise Suurusega Ettevõtjate Rakendusamet

Rakendusametid

Euroopa Teadusnõukogu Rakendusamet

Rakendusametid

Euroopa Teadusuuringute Rakendusamet

Ühisettevõtted

Ühisettevõtted

Peamiste Digitehnoloogiate Ühisettevõte

Ühisettevõtted

Bioressursipõhise Ringmajandusega Euroopa Ühisettevõte

Ühisettevõtted

Keskkonnahoidliku Lennunduse Ühisettevõte

Ühisettevõtted

Kütuseelementide ja vesiniku valdkonna 2. ühisettevõte

Ühisettevõtted

Euroopa Raudtee Ühisettevõte

Ühisettevõtted

Euroopa Kõrgjõudlusega Andmetöötluse Ühisettevõte (ühisettevõte EuroHPC)

Ühisettevõtted

Ühisettevõte Fusion for Energy

Ühisettevõtted

Innovatiivse Tervishoiu Algatuse Ühisettevõte

Ühisettevõtted

Euroopa Lennuliikluse Uue Põlvkonna Juhtimissüsteemi (SESAR) Arendav Kolmas Ühisettevõte

Joint Undertakings

Joint Undertakings

Joint Research Centre

Muud organid

Muud organid

Euroopa Andmekaitseinspektor

Muud organid

Euroopa Investeerimispank

Muud organid

Euroopa Ombudsman

Muud organid

Luxembourgi Euroopa Kool II

Muud organid

Euroopa Koolide peasekretäri büroo

Muud organid

Ühtne patendikohus

Consultative bodies

Consultative bodies

Euroopa Regioonide Komitee

Consultative bodies

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee