Tõlkekeskus, nagu iga teinegi ELi institutsioon või asutus, kavandab oma tegevust eri tasanditel ja kajastab seda erinevates dokumentides. Mitme aasta strateegias esitatakse järgmiste aastate visioon strateegiliste põhieesmärkidena, mis omakorda määratakse kindlaks strateegiliste alleesmärkide ja algatustena, mis tuleb asjaomasel perioodil teostada. Selle ajavahemiku jooksul hinnatakse strateegia rakendamist tulemuslikkuse põhinäitajate abil. Strateegia rakendamise käik määratakse üksikasjalikult kindlaks tõlkekeskuse iga aasta programmitöö dokumentides ja tööprogrammides. Kokkuvõte strateegia ja tööprogrammide rakendamisel tehtud edusammudest esitatakse tõlkekeskuse tegevuse aastaaruannetes. Strateegias ja tööprogrammides kirjeldatud tegevuste rahastamiseks koostab tõlkekeskus aastaeelarve, mille haldusnõukogu võtab vastu koos programmitöö dokumentidega. Tõlkekeskuse eelarve sisaldab teavet asjaomase aasta eeldatavate tulude ja kulude kohta. Tõlkekeskus esitab igal aastal raamatupidamise aastaaruande, milles antakse ülevaade eelarve täitmisest.

Tõlkekeskuse strateegia 2016–2020

Strateegia 2016–2020 keskne teema on tõlkekeskuse visioon saada 2020. aastaks ELi ametitele ja asutustele osutatavate keeleteenuste tippkeskuseks.

Tõlkekeskus toetab ELi ametitele ja asutustele ühise keeleteenuste pakkujana ka edaspidi Euroopa Komisjoni prioriteeti muuta EL demokraatlike muutuste liiduks. Oma ülesannet täites edendab tõlkekeskus tõhusat mitmekeelsust ELis, tehes klientidega koostööd, et tagada ELi kodanikele juurdepääs ELi ametlikes keeltes edastatavale teabele.

Tõlkekeskus jätkab ka oma teise ülesande täitmist, milleks on vahendite kasutamise ratsionaliseerimine ja ELi tõlkemenetluste ühtlustamine institutsioonidevahelise koostöö kaudu.

Strateegia peamine eesmärk on optimeerida väärtuste loomist tõlkekeskuse klientide jaoks, tagades samas tõlkekeskuse pikaajalise jätkusuutlikkuse.