Image
Ildikó Horváth
Ildikó Horváth, tõlkekeskuse direktor alates veebruarist 2022

Tõlkekeskuse direktor on keskuse seaduslik esindaja, kes allub keskuse haldusnõukogule. Direktor vastutab keskuse juhtimise ja haldamise eest ning tal on järgmised põhiülesanded:

  • tööprogrammi, eelarve ja haldusnõukogu otsuste koostamine ja rakendamine;
  • keskusele antud ülesannete täitmine;
  • igapäevane juhtimine;
  • kõik personaliküsimused.

Direktorit abistavad tõlkekeskuse töötajad osakondades ja talitustes, nagu on näidatud organisatsiooniskeemil.

Direktor vastutab vahetult arvepidamistalituse, kohalike informaatikasüsteemide turbeametniku ning välissuhete ja suhtekorralduse talituse eest.

Arvepidamistalitus

Peaarvepidaja määratakse ametisse haldusnõukogu poolt ja ta on oma kohustuste täitmisel sõltumatu. Peaarvepidaja ja tema talitus vastutavad tulude, kulude ja raamatupidamisarvestuse haldamise eest vastavalt kohaldatavatele raamatupidamiseeskirjadele. Peaarvepidaja vastutab varahalduse ja tõlkekeskuse tegevusega seotud arveldamise eest. Peaarvepidaja teeb nende ülesannete täitmiseks tihedat koostööd Euroopa Komisjoni, Euroopa Kontrollikoja ja välisaudiitoritega.

Kohalike informaatikasüsteemide turbeametnik

Kohalike informaatikasüsteemide turbeametnik tagab, et tõlkekeskuse IT-süsteemid vastavad asjakohastele turbestandarditele.

Riskijuhtimise ja sisekontrolli koordineerimise ametnik (ORMICC)

ORMICC vastutab sisekontrolli strateegia väljatöötamise ja rakendamise eest. ORMICC korraldab keskuse sisekontrolliraamistiku enesehindamist ja nõustab seoses riskijuhtimisega, tagades riskide pideva tuvastamise ja asjakohase haldamise.

Välissuhete ja suhtekorralduse talitus

Välissuhete ja suhtekorralduse talitus suhtleb tõlkekeskuse klientidega, et tuvastada nende vajadused ja hinnata rahulolu. Seda tehakse korrapäraste kliendikülastuste ja perioodiliste küsitluste teel.

Talitus korraldab koostöös klientidega tõlkekeskuse tõlkijatele koolitusi, õpikodasid ja esitlusi, et täiendada nende teadmisi klientide spetsiifiliste tegevusvaldkondade ja töökorralduse kohta. Talitus korraldab ka esitlusi klientidele, et nad mõistaksid paremini tõlkekeskuse rolli ja teenuseid.

Talitus vastutab ka tõlkekeskuse sise- ja välissuhtluse eest, levitades teavet ja uudiseid keskuse sisevõrgu, veebilehe, suhtlusmeediakanalite ja kliendiportaali kaudu. Talitus koostab suunatud väljaandeid ja koordineerib nende avaldamist, näiteks aasta põhisündmuste aruanne ning mitmesugused brošüürid ja uudiskirjad. Talitus korraldab ka mitmekeelsust edendavaid üritusi.

Direktori CV

Direktori huvide deklaratsioon