Isikuandmed
Isikuandmeid võib igal ajal muuta. Teatage meile muudatustest kirjalikult e-posti aadressil cdt@cdt.europa.eu
Dokumendid
Esitage taotletavate dokumentide kohta võimalikult palju teavet. Kui taotlus ei ole piisavalt üksikasjalik, ei pruugi me nõutud dokumente tuvastada ega saa teie taotlust rahuldada. Taotluse põhjendamine ei ole kohustuslik.
Dokumentide eelistatav keeleversioon
(kui see on olemas)

Tõlkekeskus menetleb teie taotlust vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1049/2001 üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni dokumentidele (EÜT L 145, 31.5.2001, lk 43) ning nõukogu kodukorra (nõukogu otsus nr 2004/338/EÜ, Euratom, ELT L 106, 15.4.2004, lk 22) II lisas esitatud erisätetele, mis reguleerivad üldsuse juurdepääsu nõukogu dokumentidele. 

Andmekaitse: käesolevas taotlusvormis esitatud isikuandmeid (nimi ja aadress) töödeldakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2000. aasta määrusele (EÜ) nr 45/2001 üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ühenduse institutsioonides ja asutustes ning selliste andmete vaba liikumise kohta (ELT L 8, 12.1.2001, lk 1).

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.