Nagu on sätestatud Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse asutamismääruses, täidab tõlkekeskus ELi asutuste ja teiste organite tõlkevajadusi. Ühtlasi võib tõlkekeskus abistada teiste ELi institutsioonide tõlketeenistusi suure töökoormuse korral. Keskusel on koostöölepingud enam kui 60 kliendiga üle Euroopa Liidu, nagu on näidatud alljärgneval kaardil.

Oma kliendipoliitikas lähtub tõlkekeskus eesmärgist saavutada kliendirahulolu, pakkudes klientidele hea kvaliteediga keeleteenuseid tihedas vastastikuses koostöös ja teabevahetuses.

Kliendid on meie partnerid püüdluses anda ELi kodanikele korrektset ja hõlpsasti loetavat teavet nende emakeeles. Seetõttu julgustame kliente andma meie töö kohta tagasisidet, nagu on ette nähtud tõlkekeskuse tööprotsessi kirjelduses.

Filter

Euroopa

Otsingu tulemused: 72 klient(i) (lähtesta)
logo partner

BERECi Büroo

Location: Riga
logo partner

Biotoorainel põhinevate tööstusharude ühisettevõte

Location: Brussels
logo partner

Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööamet

Location: Ljubljana
logo partner

Euroopa Andmekaitseinspektor

Location: Brussels
logo partner

Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Sihtasutus

Location: Dublin
logo partner

Euroopa GNSSi Agentuur

Location: Prague
logo partner

Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut

Location: Budapest
logo partner

Euroopa Investeerimispank

Location: Luxembourg
logo partner

Euroopa Kaitseagentuur

Location: Brussels
logo partner

Euroopa Kalanduskontrolli Amet

Location: Vigo
logo partner

Euroopa Kemikaaliamet

Location: Helsinki
logo partner

Euroopa Keskkonnaamet

Location: Copenhaguen
logo partner

Euroopa Keskpank

Location: Frankfurt
logo partner

Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve

Location: Frankfurt
logo partner

Euroopa Komisjoni kirjaliku tõlke peadirektoraat

Location: Brussels, Luxembourg
logo partner

Euroopa Komisjoni õigus- ja tarbijaküsimuste peadirektoraat

Location: Brussels
logo partner

Euroopa Komisjoni tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse peadirektoraat

Location: Brussels
logo partner

Euroopa Kontrollikoda

Location: Luxembourg
logo partner

Euroopa Koolide peasekretäri kantselei

Location: Brussels
logo partner

Euroopa Koolitusfond

Location: Turin
logo partner

Euroopa Kutseõppe Arenduskeskus

Location: Thessaloniki
logo partner

Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet

Location: Alicante
logo partner

Euroopa Liidu Kohus

Location: Luxembourg
logo partner

Euroopa Liidu Küberturvalisuse Amet

Location: Heraklion
logo partner

Euroopa Liidu Lennundusohutusamet

Location: Cologne
logo partner

Euroopa Liidu Nõukogu

Location: Brussels
logo partner

Euroopa Liidu Õiguskaitsekoolituse Amet

Location: Budapest
logo partner

Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Amet

Location: The Hague
logo partner

Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet

Location: Vienna
logo partner

Euroopa Liidu Raudteeamet

Location: Valenciennes
logo partner

Euroopa Liidu Regioonide Komitee

Location: Brussels
logo partner

Euroopa Liidu Satelliidikeskus

Location: Madrid
logo partner

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee

Location: Brussels
logo partner

Euroopa Meresõiduohutuse Amet

Location: Lisbon
logo partner

Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskus

Location: Lisbon
logo partner

Euroopa Õigusalase Koostöö Üksus

Location: The Hague
logo partner

Euroopa Ombudsman

Location: Strasbourg
logo partner

Euroopa Pangandusjärelevalve

Location:
logo partner

Euroopa Parlamendi kirjaliku tõlke peadirektoraat

Location: Luxembourg
logo partner

Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Amet

Location: Warsaw
logo partner

Euroopa Ravimiamet

Location: Amsterdam
logo partner

Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut

Location: Vilnius
logo partner

Euroopa Teadusnõukogu Rakendusamet

Location: Brussels
logo partner

Euroopa Toiduohutusamet

Location: Parma
logo partner

Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Amet

Location: Bilbao
logo partner

Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve

Location: Paris
logo partner

Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiamet

Location: Valetta
logo partner

European Commission Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs

Location: Brussels
logo partner

European Health and Digital Executive Agency

Location: Brussels
logo partner

Euroopa kõrgjõudlusega andmetöötluse ühisettevõte (EuroHPC JU)

Location: Luxembourg
logo partner

European Innovation Council and Small and Medium-sized Enterprises Executive Agency

Location: Brussels
logo partner

Euroopa Tööjõuamet

Location: Bratislava
logo partner

European Public Prosecutor's Office

Location: Luxembourg
logo partner

Euroopa Liidu Varjupaigaamet

Location:
logo partner

Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus

Location: Stockholm
logo partner

Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Rakendusamet

Location: Brussels
logo partner

Innovatiivsete ravimite algatuse 2. ühisettevõte

Location: Brussels
logo partner

Innovatsiooni ja Võrkude Rakendusamet

Location: Brussels
logo partner

Kütuseelementide ja vesiniku valdkonna 2. ühisettevõte

Location: Brussels
logo partner

Luxembourgi II Euroopa Kool

Location: Luxembourg
logo partner

Merenduse Valdkonna Analüüside ja Operatsioonide Keskuse narkootikumidevastase võitluse töörühm

Location: Lisbon
logo partner

Tarbija-, Tervise-, Põllumajandus- ja Toiduküsimuste Rakendusamet

Location: Luxembourg
logo partner

Teadusuuringute Rakendusamet

Location: Brussels
logo partner

Ühenduse Sordiamet

Location: Angers
logo partner

Ühisettevõte Clean Sky 2

Location: Brussels
logo partner

Ühisettevõte Fusion for Energy

Location: Barcelona
logo partner

Ühisettevõte SESAR

Location: Brussels
logo partner

Ühisettevõte Shift2Rail

Location: Brussels
logo partner

Ühisettevõte „Euroopa juhtpositsiooni tugevdamine elektroonikakomponentide ja -süsteemide toel“

Location: Brussels
logo partner

Ühtne Kriisilahendusnõukogu

Location: Brussels
logo partner

Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Liidu Amet

Location: Tallinn
logo partner

Väikeste ja Keskmise Suurusega Ettevõtjate Rakendusamet (EASME; varem: Konkurentsivõime ja Uuendustegevuse Täitevasutus )

Location: Brussels