Η υπηρεσία μεταφραστικής υποστήριξης βρίσκεται στο επίκεντρο των δραστηριοτήτων του Κέντρου και λειτουργεί ως κινητήρια δύναμη διασφαλίζοντας ότι οι υπηρεσίες του Κέντρου παρέχονται με ομαλό και απρόσκοπτο τρόπο.

Η υπηρεσία αποτελείται από το τμήμα διαχείρισης ροής των εργασιών μετάφρασης, το τμήμα επιχειρησιακής ανάπτυξης και υποστήριξης της ροής εργασιών και τη διοργανική ομάδα IATE.

Τμήμα διαχείρισης ροής των εργασιών μετάφρασης

Το τμήμα διαχείρισης ροής των εργασιών μετάφρασης είναι υπεύθυνο για την εύρυθμη διεκπεραίωση όλων των αιτημάτων παροχής γλωσσικών υπηρεσιών που υποβάλλονται προς το Κέντρο, από την παραλαβή του αιτήματος έως την παράδοση του τελικού προϊόντος. Το Κέντρο εργάζεται ως επί το πλείστον βάσει συμβάσεων-πλαισίου.
Τα μέλη του τμήματος διαχείρισης ροής των εργασιών μετάφρασης είναι αρμόδια:

  • για την παραλαβή, ανάλυση και επιβεβαίωση των αιτημάτων που υποβάλλονται από τους πελάτες, ενίοτε κατόπιν διαπραγμάτευσης·
  • για την ανάθεση των εργασιών μετάφρασης, αναθεώρησης, επιμέλειας και ορολογίας στους εσωτερικούς και εξωτερικούς μεταφραστές·
  • για τη διασφάλιση της επεξεργασιμότητας των αρχείων στα οποία θα εργαστούν οι μεταφραστές και της καταλληλότητας του μορφοτύπου των εγγράφων πριν παραδοθούν στον πελάτη·
  • για την επεξεργασία των εισερχόμενων αρχείων με τη χρήση εργαλείων γλωσσικής τεχνολογίας·
  • για τη διασφάλιση της παράδοσης όλων των έργων στους αιτούντες εντός της συμφωνηθείσας προθεσμίας και στον ζητούμενο μορφότυπο·
  • για τη συλλογή των πληροφοριών που χρησιμοποιούνται για την τιμολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Το τμήμα παρέχει γλωσσική και τεχνική υποστήριξη στους μεταφραστές καθόλη τη διάρκεια της ροής των μεταφραστικών εργασιών. Επιπλέον, παρέχει μαθήματα κατάρτισης στους διάφορους τομείς που καλύπτει (π.χ. χρήση τεχνολογίας).

Τμήμα επιχειρησιακής ανάπτυξης και υποστήριξης της ροής εργασιών

Το τμήμα επιχειρησιακής ανάπτυξης και υποστήριξης της ροής εργασιών αποτελείται από επιμέρους ομάδες:

  • την ομάδα επιχειρησιακής ανάπτυξης, η οποία είναι επιφορτισμένη να παρακολουθεί τις τάσεις και τις καινοτομίες στις γλωσσικές υπηρεσίες (εργαλεία, μέθοδοι εργασίας και νέες υπηρεσίες) καθώς και να αναλύει τους τρόπους με τους οποίους το Κέντρο μπορεί να βοηθήσει τους πελάτες του να ικανοποιήσουν τις επικοινωνιακές τους ανάγκες με τον καλύτερο δυνατό τρόπο·
  • την ομάδα διαχείρισης κειμένων και ορολογίας, η οποία παρέχει εξειδικευμένους γλωσσικούς πόρους και εργαλεία στον τομέα της ορολογίας, των εγγράφων αναφοράς, των μεταφραστικών μνημών και της μηχανικής μετάφρασης·
  • την ομάδα εμπορικών σημάτων, σχεδίων και υποδειγμάτων της ΕΕ, η οποία διαχειρίζεται τη συνολική ροή εργασιών για τη μετάφραση των εμπορικών σημάτων, σχεδίων και υποδειγμάτων της ΕΕ·

Διοργανική ομάδα IATE

Η διοργανική ομάδα ΙΑΤΕ και ο συντονιστής EurTerm (διοργανική συνεργατική πλατφόρμα για τους υπεύθυνους ορολογίας) φιλοξενούνται στις εγκαταστάσεις του Κέντρου για λογαριασμό των εταίρων του έργου ΙΑΤΕ