Η υπηρεσία μεταφραστικής υποστήριξης βρίσκεται στο επίκεντρο των δραστηριοτήτων του Κέντρου και λειτουργεί ως κινητήρια δύναμη διασφαλίζοντας ότι οι υπηρεσίες του Κέντρου παρέχονται με ομαλό και απρόσκοπτο τρόπο.

Η υπηρεσία αποτελείται από το τμήμα διαχείρισης ροής εργασιών, το τμήμα προηγμένων γλωσσικών λύσεων και τη διοργανική ομάδα IATE.

Τμήμα διαχείρισης ροής των εργασιών μετάφρασης

Το τμήμα διαχείρισης ροής εργασιών είναι το ενιαίο σημείο επιχειρησιακών επαφών με τους πελάτες. Είναι υπεύθυνο για την εύρυθμη διεκπεραίωση όλων των αιτημάτων παροχής γλωσσικών υπηρεσιών, από την παραλαβή του αιτήματος έως την παράδοση του τελικού προϊόντος, και διαχειρίζεται επίσης τις παρατηρήσεις των πελατών.
Τα μέλη του τμήματος εκτελούν τα ακόλουθα καθήκοντα:

 • παραλαμβάνουν, αναλύουν και επιβεβαιώνουν τα αιτήματα που υποβάλλονται από τους πελάτες, ενίοτε κατόπιν διαπραγμάτευσης·
 • αναθέτουν τις εργασίες μετάφρασης, αναθεώρησης, επιμέλειας και ορολογίας στους εσωτερικούς και εξωτερικούς μεταφραστές·
 • διασφαλίζουν ότι τα αρχεία στα οποία θα εργαστούν οι μεταφραστές παρέχονται σε επεξεργάσιμη μορφή και ότι τα έγγραφα είναι καταλλήλως μορφοποιημένα προτού παραδοθούν στον πελάτη·
 • χρησιμοποιούν εργαλεία γλωσσικής τεχνολογίας για την πλήρη προεπεξεργασία των εισερχόμενων αρχείων·
 • διασφαλίζουν την παράδοση όλων των έργων στους αιτούντες εντός της συμφωνηθείσας προθεσμίας και στον ζητούμενο μορφότυπο·
 • συλλέγουν τις πληροφορίες που απαιτούνται για την τιμολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών·
 • διαχειρίζονται τις παρατηρήσεις των πελατών μέσω του εργαλείου CVR-Corrected Version Request (αιτήματα διορθωμένης έκδοσης).

Το τμήμα διαχειρίζεται επίσης την πύλη πελατών.

Το τμήμα παρέχει γλωσσική και τεχνική υποστήριξη στους μεταφραστές καθόλη τη διάρκεια της ροής των μεταφραστικών εργασιών. Επιπλέον, παρέχει μαθήματα κατάρτισης στους διάφορους τομείς που καλύπτει (π.χ. χρήση τεχνολογίας).

Τμήμα προηγμένων γλωσσικών λύσεων

Το τμήμα προηγμένων γλωσσικών λύσεων αποτελείται από διάφορες επιμέρους ομάδες:

 • την ομάδα για τη γλωσσική τεχνολογία, η οποία παρακολουθεί τις τάσεις και τις καινοτομίες που σχετίζονται με την παροχή γλωσσικών υπηρεσιών, αναλύει τον τρόπο με τον οποίο το Κέντρο μπορεί να βοηθήσει καλύτερα τους πελάτες του να ανταποκρίνονται στις επικοινωνιακές τους ανάγκες, αναπτύσσει και στηρίζει υπηρεσίες αυτόματης μετάφρασης και αυτόματης αναγνώρισης φωνής·
 • την ομάδα διαχείρισης της ορολογίας, η οποία παρέχει και τηρεί εξειδικευμένους γλωσσικούς πόρους και εργαλεία στον τομέα της ορολογίας·
 • την ομάδα σημάτων, σχεδίων και υποδειγμάτων της ΕΕ, η οποία διαχειρίζεται τη συνολική ροή εργασιών για τη μετάφραση σημάτων, σχεδίων και υποδειγμάτων της ΕΕ, και
 • το Γραφείο Διαχείρισης Έργου (ΓΔΕ), το οποίο συντονίζει τα στρατηγικά έργα των διάφορων υπηρεσιών και τμημάτων του Κέντρου. Διασφαλίζει ότι εφαρμόζονται αποτελεσματικές επιχειρηματικές λύσεις με επιτυχημένο και βιώσιμο τρόπο, παρέχοντας τόσο στους πελάτες όσο και στο προσωπικό του Κέντρου καλύτερες υπηρεσίες.

Διοργανική ομάδα IATE

Το Κέντρο φιλοξενεί για λογαριασμό των εταίρων του έργου ΙΑΤΕ τη διοργανική ομάδα ΙΑΤΕ και τη συντονίστρια του EurTerm (διοργανική συνεργατική πλατφόρμα για τους υπεύθυνους ορολογίας).