Ως μετάφραση νοείται η απόδοση του νοήματος από τη γλώσσα-πηγή στη γλώσσα-στόχο προκειμένου να παραχθεί ένα κείμενο που συνάδει πλήρως με τους γραμματικούς κανόνες της γλώσσας-στόχου και συμμορφώνεται προς τις οδηγίες που έχουν δοθεί κατά την ανάθεση του μεταφραστικού έργου. Η «γλώσσα-πηγή» είναι η γλώσσα σύνταξης του πρωτότυπου κειμένου (το οποίο ονομάζεται επίσης «κείμενο-πηγή») και «γλώσσα-στόχος» είναι η γλώσσα προς την οποία μεταφράζεται το κείμενο-πηγή. Τα έγγραφα υποβάλλονται σε προεπεξεργασία για τον εντοπισμό επαναλαμβανόμενου υλικού, την περαιτέρω χρήση του περιεχομένου των μεταφραστικών μνημών (TM) του Κέντρου και την αξιοποίηση των μηχανών αυτόματης μετάφρασης (MT), εκτός εάν τα έγγραφα εμπίπτουν σε μια από τις ακόλουθες κατηγορίες:

  • εξαιρετικά επείγοντα έγγραφα
  • επείγοντα έγγραφα σε συγκεκριμένους μορφότυπους που απαιτούν ειδική προεπεξεργασία

Τα αιτήματα μετάφρασης που πληρούν τις προϋποθέσεις για τη χρήση των προσαρμοσμένων μηχανών αυτόματης μετάφρασης του Κέντρου υποβάλλονται αυτόματα σε προεπεξεργασία με τις εν λόγω μηχανές και επωφελούνται από μειωμένες τιμές για τους διαφορετικούς χρόνους παράδοσης. Τέτοια προμεταφρασμένα έγγραφα υποβάλλονται σε πλήρη μετεπεξεργασία από τους μεταφραστές του Κέντρου για να διασφαλιστεί ότι το τελικό αποτέλεσμα είναι απολύτως συγκρίσιμο με το αποτέλεσμα που προκύπτει μέσω της παραδοσιακής μετάφρασης (δηλαδή από μεταφραστή που παράγει μεταφρασμένο κείμενο χρησιμοποιώντας εργαλείο μεταφραστικής μνήμης σε συνδυασμό με αυτόματη μετάφραση).