Το Μεταφραστικό Κέντρο προσφέρει τη δυνατότητα πρακτικής άσκησης σε υπηκόους των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε υπηκόους χωρών υποψήφιων για ένταξη, οι οποίοι επιθυμούν να αποκτήσουν εμπειρία στο έργο της Ευρωπαϊκής Ένωσης γενικά και του Μεταφραστικού Κέντρου ειδικότερα.  

Πόσο διαρκεί η πρακτική άσκηση; 

Η ελάχιστη διάρκεια της πρακτικής άσκησης είναι τρεις μήνες και η μέγιστη διάρκεια δώδεκα μήνες.

Κριτήρια επιλεξιμότητας

Κατά την υποβολή της αίτησης για πρακτική άσκηση, οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

  • ακαδημαϊκά προσόντα: έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τουλάχιστον τρία έτη τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (πανεπιστημιακές σπουδές) ή ισότιμη εκπαίδευση που πιστοποιείται με τίτλο σπουδών ή σχετικό επίσημο πιστοποιητικό, 
  • γλωσσικές δεξιότητες: διαθέτουν άριστη γνώση μίας από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (επίπεδο C1, βάσει του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τα γλωσσικά προσόντα) και ικανοποιητική γνώση μίας άλλης γλώσσας της ΕΕ στον βαθμό που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων τους (επίπεδο Β2, βάσει του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τα γλωσσικά προσόντα). Οι υποψήφιοι από τις υποψήφιες χώρες πρέπει να έχουν ικανοποιητική γνώση (επίπεδο Β2) μίας από τις γλώσσες εργασίας του Μεταφραστικού Κέντρου (δηλ. γαλλικά ή αγγλικά). 

Διαδικασία επιλογής

Το Μεταφραστικό Κέντρο δημοσιεύει, στον δικτυακό του τόπο, πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για πρακτική άσκηση, και καλεί τους υποψηφίους να υποβάλουν την αίτησή τους πριν από την καθορισμένη προθεσμία. 

Προηγουμένως, το Μεταφραστικό Κέντρο αποφασίζει για τον αριθμό των θέσεων πρακτικής άσκησης που θα προσφέρει κάθε υπηρεσία, ανάλογα με τον προϋπολογισμό και τη δυνατότητα κάθε υπηρεσίας να αποδεχθεί έναν ασκούμενο. 

Υποτροφίες

Οι ασκούμενοι λαμβάνουν μηνιαία υποτροφία που ανέρχεται στο 25 % του βασικού μηνιαίου μισθού ενός έκτακτου υπαλλήλου βαθμού AD5, κλιμάκιο 4, η οποία καταβάλλεται από την ημερομηνία έναρξης της πρακτικής άσκησης. 

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να ανατρέξετε στη διοικητική απόφαση του Μεταφραστικού Κέντρου σχετικά με την πρακτική άσκηση, εδώ: Διοικητική απόφαση/DA_012022