Η επιτροπή προσωπικού είναι θεσμοθετημένη επιτροπή που εκπροσωπεί τα συμφέροντα του προσωπικού του Κέντρου έναντι της διοίκησης και διασφαλίζει τη συνεχή επικοινωνία μεταξύ της διοίκησης και του προσωπικού.

Συμβάλλει στην εύρυθμη λειτουργία του Κέντρου παρέχοντας στο προσωπικό τη δυνατότητα να διατυπώνει τη γνώμη του. Λειτουργεί σε γενικό επίπεδο προασπίζοντας τα συμφέροντα του προσωπικού συνολικά, αλλά και σε ατομικό επίπεδο, βοηθώντας τα μέλη του προσωπικού που αντιμετωπίζουν προβλήματα στον καθημερινό εργασιακό τους βίο. Η επιτροπή εκλέγεται από το προσωπικό και αποτελείται από πέντε τακτικά και πέντε αναπληρωματικά μέλη με τριετή θητεία. Είναι κυρίως υπεύθυνη για:

  • τη γνωμοδότηση επί διοικητικών ζητημάτων και θεμάτων που αφορούν το προσωπικό (γενικές διατάξεις εφαρμογής, σχέδιο πολιτικής προσωπικού, κλπ.)·
  • τον διορισμό εκπροσώπων του προσωπικού στις διαδικασίες επιλογής για την πρόσληψη νέου προσωπικού·
  • την υποβολή προτάσεων σχετικά με την οργάνωση και τη λειτουργία του Κέντρου και τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας ή των γενικών συνθηκών διαβίωσης του προσωπικού·
  • την ενεργό συμμετοχή στις συζητήσεις σχετικά με την πολιτική προσωπικού εν γένει κατά τη διάρκεια των συνελεύσεων της επιτροπής προσωπικού του οργανισμού (AASC)·
  • τη συμμετοχή στα όργανα κοινωνικής πρόνοιας που έχει συστήσει το Κέντρο για το προσωπικό του, όπως η διοργανική επιτροπή κοινωνικών δραστηριοτήτων.