Ορολογία

Η ορολογική εργασία συνίσταται στη δημιουργία ολοκληρωμένων γλωσσαρίων με όρους στη γλώσσα-πηγή και τη γλώσσα-στόχο, ορισμούς, αναφορές πηγής και συγκείμενου, σχόλια κ.λπ., με στόχο την εισαγωγή αυτών των πληροφοριών στη διοργανική βάση δεδομένων ορολογίας IATE (InterActive Terminology for Europe).

Διαβάστε τα φυλλάδια:

Κατάλογοι όρων

Η υπηρεσία αυτή περιλαμβάνει τη μετάφραση απλών καταλόγων όρων (συνήθως ουσιαστικά ή ονοματικές φράσεις) χωρίς καμία αναφορά σε ορισμό, πηγή, συγκείμενο, σχόλια κ.λπ.

Αναθεώρηση καταλόγων όρων

Η υπηρεσία αυτή αφορά την εξέταση ενός δίγλωσσου καταλόγου όρων ως προς την καταλληλότητά του για τον συμφωνηθέντα σκοπό, μέσω της σύγκρισης των όρων στη γλώσσα-πηγή και στη γλώσσα-στόχο και της πραγματοποίησης διορθώσεων όπου κρίνεται απαραίτητο. Εάν, ωστόσο, κατά τη διάρκεια της αναθεώρησης ο μεταφραστής κρίνει ότι ο προς αναθεώρηση κατάλογος όρων χρειάζεται ουσιαστική αναδιατύπωση, το Κέντρο μπορεί να απορρίψει το αίτημα αναθεώρησής του και αντ’ αυτού να προτείνει στον πελάτη να υποβάλει αίτημα μετάφρασης του καταλόγου.