Ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής διερευνά αναφορές για κακοδιοίκηση από τα θεσμικά όργανα ή άλλους οργανισμούς της ΕΕ, όπως διοικητικές παρατυπίες, αδικίες, διακρίσεις, κατάχρηση εξουσίας, παράλειψη απάντησης, άρνηση πληροφόρησης και κωλυσιεργία. Οι εν λόγω αναφορές μπορούν να υποβάλλονται από πολίτες ή διαμένοντες σε χώρες της ΕΕ ή από ενώσεις, επιχειρήσεις ή άλλους φορείς με έδρα στην ΕΕ.

Αναφορά στον Διαμεσολαβητή πρέπει να υποβάλλεται εντός δύο ετών από τη γνωστοποίηση των πραγματικών περιστατικών στα οποία βασίζεται και μόνο μετά από προηγούμενη επικοινωνία με το Μεταφραστικό Κέντρο για την επίλυση του προβλήματος.

Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στον δικτυακό τόπο του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή:

http://www.ombudsman.europa.eu/el/home.faces