Το Μεταφραστικό Κέντρο, όπως κάθε άλλο θεσμικό όργανο και οργανισμός της ΕΕ, προγραμματίζει τις δραστηριότητές του σε διαφορετικά επίπεδα και χρησιμοποιεί διάφορα έγγραφα. Η πολυετής στρατηγική αντανακλά την προοπτική για τα επόμενα έτη και συνίσταται σε στρατηγικούς γενικούς στόχους οι οποίοι αναλύονται διεξοδικότερα σε επιμέρους στρατηγικούς στόχους και στρατηγικές πρωτοβουλίες που πρέπει να επιτευχθούν στο σύνολό τους κατά την περίοδο αναφοράς. Κατά την περίοδο αυτή, ο βαθμός υλοποίησης της στρατηγικής υπολογίζεται με στρατηγικούς βασικούς δείκτες επιδόσεων. Η αναλυτική εφαρμογή της στρατηγικής περιγράφεται στα έγγραφα πολυετούς προγραμματισμού και στα ετήσια προγράμματα εργασίας του Κέντρου. Συνοπτική παρουσίαση της προόδου που επιτυγχάνεται ως προς την υλοποίηση της στρατηγικής και των προγραμμάτων εργασίας παρέχεται στις ετήσιες εκθέσεις δραστηριοτήτων του Κέντρου. Για τη χρηματοδότηση των διαφόρων δραστηριοτήτων που παρουσιάζονται στη Στρατηγική και στα προγράμματα εργασίας, το Κέντρο καταρτίζει ετήσιους προϋπολογισμούς, οι οποίοι εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο μαζί με τα προγράμματα εργασίας. Ο προϋπολογισμός του Κέντρου περιέχει στοιχεία για τις προβλέψεις εσόδων και δαπανών για κάθε έτος. Τέλος, κάθε χρόνο το Κέντρο παρουσιάζει τους ετήσιους λογαριασμούς του σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού του.

Η στρατηγική 2016-2020 του Κέντρου

Το όραμα του Κέντρου να καταστεί κέντρο αριστείας για την παροχή γλωσσικών υπηρεσιών για τα θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς της ΕΕ έως το 2020 αποτελεί τον πυρήνα της στρατηγικής του για την περίοδο 2016-2020.

Ως ενιαίος φορέας παροχής γλωσσικών υπηρεσιών στα όργανα και τους οργανισμούς της ΕΕ, το Κέντρο εξακολουθεί να συμβάλλει ενεργά στην επίτευξη των προτεραιοτήτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να καταστεί η ΕΕ μια ένωση δημοκρατικής αλλαγής.  Κατά την εκπλήρωση της εντολής του, το Κέντρο διευκολύνει την πραγματική πολυγλωσσία στην ΕΕ εκτελώντας τα καθήκοντά του -σε συνεργασία με τους πελάτες του- για τη διασφάλιση της πρόσβασης των Ευρωπαίων πολιτών στην ενημέρωση στις διάφορες επίσημες γλώσσες της ΕΕ.

Το Κέντρο συνεχίζει επίσης να εκπληρώνει τη δεύτερη εντολή του, ήτοι να συμβάλλει στον εξορθολογισμό της χρήσης των πόρων και στην εναρμόνιση των διαδικασιών μετάφρασης της ΕΕ μέσω της διοργανικής συνεργασίας.

Το κέντρο βάρους της στρατηγικής έγκειται στη βελτιστοποίηση της δημιουργίας αξίας για τους πελάτες του Κέντρου, με την παράλληλη διασφάλιση της μακροχρόνιας βιωσιμότητας του Κέντρου.